Meni

Pravila privatnosti

Ovim pravilima o privatnosti Mikrokreditna fondacija “LIDER” Sarajevo (u daljem tekstu: MKF LIDER),
pruža svojim klijentima i zainteresovanim licima osnovne informacije u vezi sa obradom ličnih podatka koju vrši u okviru obavljanja svoje registrovane djelatnosti. MKF LIDER u svome radu obrađuje lične podatke klijenta – korisnika usluga, učesnika u ugovornom odnosu i to radi na pravičan i zakonit način, u mjeri i obimu neophodnom za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

MKF LIDER sve podatke o klijentu (uključujući i lične podatke) prikuplja i obrađuje u svrhe potrebne za poslovanje, a pristup tim podacima će omogućiti nadležnim državnim institucijama, revizorskim subjektima, institucijama i licima u skladu sa Zakonskim obavezama, te svim drugim licima angažovanim od strane kreditora za čiji angažman je neophodan pristup podacima (npr. u svrhe istraživanja, kontrola, naplate i sl.) uz prethodno pribavljenu pisanu saglasnost klijenta i obavezu primjene niza organizacionih i tehničkih mjera zaštite koje je MKF LIDER propisao Planom sigurnosti ličnih podataka. Fondacija je obavezna da klijentu omogući pravo pristupa Iičnim podacima koje je dao u gore navedene svrhe, te u slučaju da su podaci netačni, na zahtjev klijenta iste i ispravi. Ukoliko klijent sumnja u ispravnost postupanja sa ličnim podacima, može se obratiti na adresu Mikrokreditna fondacija „LIDER“, Turhanija 2. Sarajevo ili putem e-pošte na adresu: info@lider.ba, a više informacija o svojim pravima potražiti kod Agencije za zaštitu ličnih podataka na www.azlp.ba

Zahtjev za finansijske usluge