Meni

KAKO DO POTICAJA ZA REGISTRIRANO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO?

Kako Do Poticaja Lider

Veliki broj naših klijenata i saradnika koji se bave poljoprivredom ili planiraju da se bave sa ovom djelatnošću nisu upoznati na koji način mogu da prijave svoje poljoprivredno gazdinstvo radi ostvarivanja prava za različite poticaje koje nudi kako Vlada FBiH, tako Kantoni i općine.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK)- (Sl.novine Federacije BiH, broj: 42/08), definisan je način i uvjeti pod kojima se registruje porodično imanje. Za one koji se ne bave poljoprivredom proizvodnjom, ili tek namjeravaju logično je pitanje zašto se neko upisuje u RPG ili RK i šta je sve potrebno od dokumentacije da bi se registrovali?

Za koga je upis obavezan ?

Želite na tržnici/pijaci prodavati vlastito uzgojeno voće ili povrće, prvo što će vam tražiti za zakup štanda je potvrda o upisu u RPG. Jedan od uvjeta da ostvarite bilo koju vrstu agrarne potpore – morate biti upisani u RPG. Želite registrovati mehanizaciju, traktor, pri registraciji tražit će se potvrda o upisu u RPG (Izvor: Agroklub.ba)

Kako se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava?

Upis u Registar:

 • je dobrovoljan, ali oni koji žele ostvariti pravo na poticaje obavezni su upisati se u Registar.
 • vrši se u općini prebivališta za fizička lica, odnosno, općini sjedišta za pravna lica, bez obzira gdje se proizvodnja, odnosno pripadajuće zemljište i stoka, nalaze na području Federacije BiH.

Glavni uvjeti koji se trebaju ispuniti za ostvarivanje novčane podrške su:

 • Da imaju prebivalište u Federaciji BiH i da im se proizvodnja obavlja na području FBiH*.

*Oni proizvođači čije se zemljište nalazi u Republici Srpskoj a imaju prebivalište u FBiH, nažalost ne mogu se prijavljivati za poticaje Federalnog ministarstva poljoprivrede.

Za upis u Registar, fizička lica podnose sljedeće dokumente:

 1. kopiju lične karte nosioca gazdinstva (i kopije ličnih karata članova porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako upisuje i članove porodice);
 2. dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);
 3. dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da je nositelj porodičnog gospodarstva osoba koja je vlasnik bankovnog računa (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Za upis u Registar, pravna lica i obrti podnose sljedeće dokumente:

 1. kopiju lične karte obrtnika, odnosno odgovorne osobe u pravnom subjektu;
 2. ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, odnosno ovjerenu kopiju rješenja o upisu u evidenciju obrtnika, ili drugi dokaz o statusu;
 3. JIB/ID broj;
 4. dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);
 5. dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da obrt, odnosno pravni subjekt ima otvoren bankovni račun (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Sve obrasce za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata (RPG i RK), lica dobivaju prilikom upisa u općini prebivališta odnosno sjedišta. A nakon upisa u registar obrasci potrebni za podnošenje zahtjeva za novčane podrške su dostupni na Farmer Portalu kao i obrasci za ažuriranje podataka u RPG i RK.

Za više informacija o upisu u Registar, molimo da se:

Farmer web portal je aplikacija koja omogućava pregled podataka Registra poljoprivrednih gazdinstava/klijenata FBIH (RPG/RK FBIH), uvid u statuse zahtjeva za ostvarivanje novčanih poticaja iz budžeta FBIH, te preuzimanje svih potrebnih obrazaca i korisničkih uputstava.

Aplikacija je namijenjena za pomoć poljoprivrednicima – fizičkim i pravnim licima u ostvarivanju prava na novčane poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju.

Na Farmer Web Portalu možete:
– Provjeriti vlastite podatke iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i klijenata
– informisati se o pravima na novčane podrške u skladu sa prijavljenim resursima
– Preuzimati sve potrebne već popunjene obrasce zavisno od faze proizvodnje
– Provjeriti statuse podnesenih zahtjeva
– Pregledati i preuzeti propise vezane za ostvarivanje prava na novčane poticaje

(Izvor: Federalno ministarstvo poljoprivrede i Farmer portal)

 Benefiti registracije poljoprivrednog gazdinstva:

Ako niste upisani u registar, ne možete podnositi zahtjeve za novčanu potporu i druge oblike potpore u poljoprivredi niti se mogu prijaviti za bilo koji oblik finansijske pomoći koja se daje iz pretpristupnih fondova EU-a.

Sa druge strane, sve informacije o modelu prijave, da li želite da se registrirate kao pravno ili fizičko lice, možete dobiti u općini Vašeg prebivališta u sektoru za poljoprivredu.

Također u Vašoj općini možete da dobijete više informacija o tome koji je najbolji način da se registrirate, ukoliko želite registrirati kao dodatnu djelatnost, obrt i sl, na osnovo čega ćete imati troškove prema državi (porezi, doprinosi itd).

Korisni linkovi:

>> Aktuelnosti i obavijesti o poticajima – Federalno ministarstvo poljoprivrede

>> www.eu4agri.ba/

>> www.mp.ks.gov.ba/ – Ministartvo privrede KS

>> www.zdk.ba/ministarstvo-za-poljoprivredu-sumarstvo-i-vodoprivredu – ZE – DO Kanton

Pročitajte još članaka