Kodeks ponašanja

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Etičkim kodeksom LIDER MKF. (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) uređuju se temeljna načela i pravila dobrog ponašanja uposlenika Fondacije u međusobnom odnosu prema ostalim uposlenicima, klijentima, poslovnim partnerima, građanima, radu i radnoj okolini te pravila postupka utvrđivanja povreda ovog Kodeksa od strane uposlenika Fondacije, a temeljem pritužbi podnesenih od uposlenika, klijenata, poslovnih partnera i ostalih građana.

II. TEMELJNA NAČELA

Član 2.

Temeljna načela poslovnog ponašanja zasnivaju se na slijedećim etičkim vrijednostima: zakonitosti rada i poslovanja, zabrani diskriminacije i povlašćivanja, profesionalnosti, stručnosti, poštenju, savjesnosti i odgovornosti, uzajamnom poštivanju, povjerenju, saradnji, pristojnosti i strpljenju.

Član 3.

Svi uposlenici Fondacije su dužni , bez rezerve i izuzetka, poštovati utvrdjene vrijednosti fondacije. Svaka akcija koja se preduzima ima biti uskladjena sa misijom i vizijom fondacije, kako prilikom nastupanja prema «trećim licima», tako i u medjusobnoj komunikaciji.
Vrijednosti LIDER MKF su profesionalizam, transparentnost, fer odnosi, poštenje i povjerenje.

Načelo zakonitosti i pravne sigurnosti

Član 4.

Uposlenici Fondacije u obavljanju poslova i radnih zadataka dužni su postupati sukladno zakonima i drugim propisima FBiH, Federalne Agencije za Bankarstvo, te internim aktima Fondacije.

U situacijama koje nisu regulisane ovim Etičkim kodeksom i aktima Fondacije, uposlenici se trebaju ponašati savjesno i u skladu s najvišim normama odgovornog ponašanja.

Načelo zabrane diskriminacije i povlašćivanja

Član 5.

U svakodnevnom izvršavanju povjerenih im poslova uposlenici Fondacije svojim postupcima ili izjavama ne smiju diskriminirati ili povlašćivati druge osobe po bilo kojoj osnovi, a osobito na osnovi podrijetla, spola, društvenog ili materijalnog položaja, profesionalnog zaposlenja, rase, nacionalne i političke pripadnosti, odnosa prema religiji i prema seksualnoj orijentaciji ili po bilo kojoj drugoj osnovi suprotno Ustavu BiH i anti diskriminacijskim zakonima.

Načelo profesionalnosti

Član 6.

Od uposlenika Fondacije očekuje se odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno ispunjavanje svih svojih obaveza. U svojem djelovanju uposlenici Fondacije slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, korektnosti, dijaloga i tolerancije.

Od uposlenika Fondacije očekuje se djelovanje u duhu zajedničkih ciljeva te sudjelovanje u djelatnostima koje neće biti u sukobu s njihovim profesionalnim obavezama u LIDER MKF niti štetiti tim obavezama, kao ni ugledu Fondacije.

Načelo jednakosti i pravednosti

Član 7.

Svaki uposlenik Fondacije treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemirivanje ili iskorištavanje.

Uposlenici Fondacije ne smiju zloupotrebiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da lični interesi i odnosi rezultiraju situacijama koje mogu utjecati na mogućnost objektivnoga prosuđivanja te etičkoga i profesionalnog obavljanja radnih obaveza.

Svim uposlenicima Fondacije treba osigurati jednake uvjete ostvarivanja profesionalnih obaveza, iskazivanja intelektualnih sposobnosti i napredovanja.

III. SARADNJA I ODNOSI SA OSTALIM UPOSLENICIMA FONDACIJE

Član 8.

Uposlenici Fondacije dužni su postupati profesionalno, ljubazno i susretljivo, te se s dužnom pažnjom odnositi prema ostalim uposlenicima, te s istima uspostaviti pošten, uravnotežen i kolegijalni odnos u svakodnevnom radu.

Menadžeri (supervizori) na svim nivoima dužni su poticati uposlenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova, međusobno uvažavanje, poštivanje i saradnju te primjeren odnos prema drugim uposlenicima.

Menadžeri su dužni kontinuirano pratiti rad uposlenika, prepoznavati i usmjeravati njihove potencijale i mogućnosti, te spriječiti moguće problematične situacije I konflikte.

Član 9.

Kvalitetna komunikacija nužna je za obavljanje svakog posla, osobito u odnosima prema kolegama.

Od uposlenika se očekuje uljudan i profesionalan odnos u svim situacijama međuljudskih odnosa i komunikacije.

Svi uposlenici Fondacije imaju obavezu ophoditi se prema najvišim etičkim načelima poslovnog ponašanja, skladno se odnositi prema svim ostalim uposlenicima i poštivati principe poslovnog ponašanja i poslovnu politiku Fondacije.

IV. SARADNJA I ODNOSI UPOSLENIKA FONDACIJE PREMA KLIJENTIMA, POSLOVNIM PARTNERIMA I OSTALIM GRAĐANIMA

Član 10.

U odnosu prema klijentima, poslovnim partnerima i ostalim građanima uposlenici Fondacije dužni su postupati profesionalno, nepristrasno i pristojno.

Uposlenik Fondacije u obavljanju poslova i radnih zadataka primjenjuje stručno znanje na takav način da klijentima, poslovnim partnerima i građanima pomaže u ostvarivanju njihovih prava, postupajući pritom u skladu s načelom zakonitosti i načelom zaštite javnog interesa.

Član 11.

U obavljanju poslova i radnih zadataka i ponašanjem na javnom mjestu, uposlenici Fondacije moraju paziti da ne umanje osobni ugled i povjerenje građana u rad Fondacije.

Uposlenici Fondacije moraju izbjegavati neprofesionalno ponašanje koje može štetiti interesima Fondacije ili negativno utjecati na rad i poslovanje Fondacije.
Strogo je zabranjeno svako nedolično ponašanje koje bi moglo nanijeti štetu dobrom poslovnom imidžu fondacije. Nedolično ponašanje podrazmijeva, ali se ne ograničava na:
• nekulturno i svako drugo neadekvatno ponašanje prema klijentima, drugim strankama, predstavnicima državnih i drugih institucija
• poslovna komunikacija i istupanje u ime i za račun fondacije u alkoholisanom stanju
• agresivno ili na drugi način nedolično ponašanje na javnim mjestima, za vrijeme i nakon radnog vremena, koje bi moglo imati štetne posljedice po poslovni imidž fondacije
• omalovažavanje ili klevetanje fondacije, njenih aktivnosti ili drugih zaposlenih, što podrazmijeva i iznošenje u javnost ličnih odnosa izmedju zaposlenih u fondaciji
• svako drugo nedolično ponašanje koje za posljedicu može imati nanošenje materijalne ili nematerijalne štete fondaciji, njenim zaposlenim ili osobama vezanim za poslovne aktivnosti fondacije.

U obavljanju privatnih poslova uposlenik Fondacije ne smije koristiti službene oznake ili autoritet radnog mjesta u LIDER MKF.

Član 12.

Uposlenici Fondacije ne smiju tražiti darove, poticati darivanje niti primati darove, bilo za sebe ili za drugu osobu, za koje postoji razumna pretpostavka da će posredno ili neposredno utjecati na njihovu objektivnost, ispunjavanje profesionalnih obaveza te poštovanje profesionalnih prava i dužnosti. Zabranjeno je primanje poklona i drugih materijalnih ili nematerijalnih pogodnosti od drugih poslovnih subjekata ili pojedinaca sa kojima fondacija posluje ili je izvjesno da bi mogla ući u poslovni odnos sa njima, osim reklamnog materijala, suvenira i ostalog što je uobičajeno u normalnoj poslovnoj komunikaciji, a posebno primanje poklona ili drugih pogodnosti od aktivnih ili potencijalnih klijenata i dobavljača roba i usluga (npr: lična nabavka roba i usluga bez plaćanja protiv-vrijednosti ili pod posebnim uvjetima plaćanja).

V. ODNOS PREMA RADU I RADNOJ OKOLINI

Član 13.

Tokom rada svaki je uposlenik dužan pozorno pratiti i aktivno sudjelovati u procesu rada, uočavati probleme vezane za svoj posao te o tome obavještavati sve kolege i neposrednog nadređenog. Od uposlenika se očekuje aktivan odnos prema radu, ispunjavanje postavljenih planova, timski rad kao i samoinicijativa u rješavanju zadataka.

Uposlenici Fondacije trebaju težiti da se u svakom radnom zadatku postignu natprosječni rezultati uz poštivanje zakona, drugih propisa i općih akata Fondacije.

Član 14.

Uposlenici Fondacije dužni su povjerene poslove obavljati stručno, pažljivo i pošteno, te s punom odgovornošću prema ostalim uposlenicima, klijentima, poslovnim partnerima i poslodavcu.

Uposlenici Fondacije dužni su pridržavati se temeljnih načela pravodobnog i učinkovitoga obavljanja poslova, poštivanja radnih obaveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada, te postupati po uputama nadređenog, a koje se odnose na ispunjavanje poslovnih obaveza.

Član 15.

Svi zaposleni prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti trebaju biti odjeveni primjereno situaciji u kojoj obavljaju svoje poslovne aktivnosti, posebno kada su pitanju javna istupanja u ime i za račun fondacije, važni poslovni sastanci i slično, pri tome imajući uvijek u vidu dobar poslovni imidž fondacije i posljedice koje bi u suprotnom mogle nastati. Svi uposlenici su dužni pridržavati se smjernica za profesionalno odjevanje tokom radnog vremena dostavljenih od strane HR odjela.

VI. UPRAVLJANJE IMOVINOM FONDACIJE

Član 16.

Uposlenici Fondacije dužni su upravljati imovinom Fondacije načinom dobrog privrednika i sukladno etičkim načelima.
U svakodnevnom radu i poslovanju odnos prema imovini Fondacije mora biti racionalan kako bi se njenim korištenjem ostvarivali optimalni poslovni rezultati.

Dužnost je uposlenika čuvati vrijednost povjerenih im dobara i štititi imovinu Fondacije izbjegavajući radnje koje bi mogle ugroziti cjelovitost, integritet i sigurnost imovine.

Član 17.

Uposlenici Fondacije nisu ovlašteni koristiti sredstva i imovinu za osobnu korist ili za neodgovarajuće svrhe.

Član 18.

Uposlenici koji u obavljanju svojih poslova raspolažu povjerljivim informacijama o imovini Fondacije, ne smiju ih koristiti za ličnu korist ili korist trećih osoba ili u smislu davanja savjeta trećim osobama.

V. POVJERLJIVOST I TAJNOST U POSLOVANJU TE TAJNOST PODATAKA

Član 19.

Uposlenici Fondacije obvezni su osigurati povjerljivost i tajnost te zaštitu poslovnih podataka, dokumenata i informacija o radu i poslovanju, u skladu s općim aktima Fondacije koji reguliraju navedenu materiju.

Podatke koje uposlenici dobiju na korištenje ili na uvid tijekom obavljanja svojih poslova moraju koristiti i njima raspolagati sukladno opštim aktima Fondacije.

Podatke i informacije uposlenici ne smiju koristiti za osobnu korist ili načinom koji bi mogao utjecati na poslovni ugled, rezultate poslovanja i tržišni položaj Fondacije.

Poslovnom tajnom se smatra svaki podatak čije bi neovlašteno iznošenje u javnost moglo ugroziti poslovni interes ili dobar poslovni imidž fondacije, a posebno:
• podaci vezani za planove, projekcije ili druge odluke odnosno dokumente čije bi iznošenje u javnost moglo omesti njihovu kasniju implementaciju ili omogućiti drugim poslovnim subjektima ili pojedincima da ugroze poslovni interes ili imidž fondacije
• podaci vezani za oblast ličnih primanja i drugih materijalnih ili nematerijalnih beneficija zaposlenih, Upravnog odbora i Odbora za reviziju
• podaci koji se odnose na uslove pod kojima fondacija ugovara ili realizuje poslovne aranžmane sa drugim poslovnim subjektima ili pojedincima, a posebno ako se radi o specijalnim pogodnostima koje fondacija uspije ostvariti kod dobavljača, poslovnih banaka, kreditora, donatora i slično.
• pružanje stručnih usluga drugim fondacijama ili pojedincima, posebno iste poslovne djelatnosti, kao što su treninzi, seminari, sačinjavanje dokumenata ili ugovora, koji su kreirani u fondaciji ili je fondacija finansirala njihov nastanak, bez prethodnog odobrenja fondacije

Osim podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, zabranjeno je iznošenje u javnost i ličnih podataka o zaposlenim , članovima Upravnog odbora i Odbora za reviziju bez njihove saglasnosti (osim podataka vezanih za pojedine projekte kao npr. CV-i, stepen obrazovanja ili stručne osposobljenosti) koje bi moglo prouzrokovati materijalnu ili nematerijalnu štetu po osobu čiji se čiji se podaci iznose ( npr: imovno stanje, bolest, porodično stanje, lična adresa ili broj telefona i slično).

Pod neovlaštenim iznošenjem u javnost podrazumijeva:
• iznošenje podataka osobama koje nisu direktni uposlenici Fondacije , Upravnog odbora i Odbora za reviziju bez saglasnosti direktora ili osobe koju on za to ovlasti
• iznošenje bilo kojih podataka javnim medijima bez saglasnosti direktora ili osobe koju on za to ovlasti
• iznošenje bilo kome, uključujući i uposlenike, ličnih podataka o zaposlenima ili članovima Upravnog odbora i Odbora za reviziju, bez prethodne saglasnosti osobe o kojoj se podaci iznose, osim u slučaju zakonske obaveze iznošenja podataka (npr: u slučaju kontrole inspekcijskih organa, po zahtjevu državnih institucija, po zahtjevu donatora ili kreditora i slično)

VI. IZBJEGAVANJE SUKOBA INTERESA

Član 20.

Uposlenici Fondacije ne smiju sudjelovati u financijskim i drugim aktivnostima koje mogu štetiti poslovanju, interesu, ugledu i dobrobiti Fondacije, kao i u svim drugim aktivnostima u kojima je lični interes u sukobu s poslovnim.

U slučaju opravdane sumnje da postoje navedene okolnosti, uposlenici Fondacije trebaju od Menadžmenta Fondacije zatražiti pisano odobrenje za obavljanje navedenih poslova.

Član 21.

Uposlenik tokom radnog vremena niti izvan njega na smije bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tuđi račun sklapati poslove iz djelatnosti koju obavlja poslodavac (zabrana konkurencije).

Član 22.

Korištenje opreme, informacija i drugih sredstava Fondacije dopušteno je isključivo u interesu i za dobrobit Fondacije.

VII. KORIŠTENJE RAČUNARA (hardvera i softvera), INTERNETA I ELEKTRONSKE POŠTE

Član 23.

Prilikom upotrebe hardvera, uposlenici se moraju držati slijedećih pravila:

– za održavanje, instalaciju i premještaje računalne opreme zaduženi su isključivo ovlašteni uposlenici IT odjela. Nikakvo premještanje računalne opreme nije dozvoljeno bez prethodnog zahtjeva ili dopuštenja od strane ovlaštenih uposlenika IT odjela,
– u blizini računala nije dopušteno držati tekućine, magnete i zapaljive tvari na način da dođe do oštećenja opreme i/ili podataka.

Prilikom upotrebe softvera, uposlenici se moraju držati slijedećih pravila:

– postavljanje i distribucija nelegalnog softvera zabranjeno je i predstavlja nelegalnu aktivnost. Uposlenici Fondacije dužni su koristiti softver isključivo u saglasnosti s uvjetima licenčnog sporazuma. Osim ako nije drukčije navedeno u licenčnom sporazumu, prepisivanje softvera zaštićenog vlasničkim pravima, osim u svrhu izrade korisničkih podataka i spremanja koje provode ovlašteni uposlenici IT odjela, predstavlja povredu vlasničkih prava proizvođača softvera,
– uposlenici ne smiju prepisivati softver, osim ako izdavač softvera isto nije eksplicitno dozvolio. Jedini izuzetak predstavlja izrada prepiska u svrhu izrade korsničkih podataka od strane ovlaštenih uposlenika IT odjela,
– svaki uposlenik koji svjesno neovlašteno izrađuje kopije licenciranog softvera snositi će odgovrnost sukladno Pravilniku o radu,
– uposlenicima nije dopuštena instalacija njihovog privatnog softvera na računala u vlasništvo Fondacije bez prethodnog odobrenja i podrške ovlaštenih uposlenika IT odjela.
– prijenos virusa ili drugog malicioznog koda na računala Fondacije korištenjem USB memorije, CD / DVD optičkog medija, diskete ili bilo kojeg drugog memorijskog medija je zabranjen.

Član 24.

U cilju povećavanja produktivnosti i bržeg i efikasnijeg poslovanja, Fondacija svojim uposlenicima omogućava pristup informacijama i podacima na internetu. Pristup internetu dopušten je jedino i isključivo u poslovne svrhe.

Radi sigurnog korištenja interneta uposlenici Fondacije dužni su poštivati slijedeća pravila:

• dozvoljena je komunikacija putem Interneta koja se obavlja iz profesionalnih razloga i koja ne utječe negativno na produktivnost,
• dozvoljeno je korištenje web browsera I pretraživača za prikupljanje poslovnih informacija s web adresa,

• korisnicima nije dozvoljeno pristupanje sadržajima za koje se opravdano može predvidjeti da mogu biti uvredljivi ili uznemiravajući za druge korisnike. Takvi su npr. sadržaji koji šire, podupiru ili veličaju rasnu, nacionalnu, spolnu ili bilo kakvu drugu netrpeljivost ili mržnju, sadržaji koji veličaju ili podupiru nasilje, zloupotrebu droga i druge zakonom zabranjene aktivnosti, pornografski sadržaji i sadržaji koji oduzimaju ili ugrožavaju dostojanstvo pojedincima ili skupinama,
• uz svaku komunikaciju putem Interneta mora biti naznačeno ime uposlenika koji je obavlja
• radi sigurnosti i zaštite mrežnih i poslužiteljskih resursa, uposlenici Fondacije društvene mreže smiju koristiti isključivo u svrhu stručnog i profesionalnog usavršavanja, te pristupa poslovnim, tehničkim i drugim informacijama u vezi njihovog profesionalnog angažmana u LIDER MKF. Također, društvenim mrežama se smiju koristiti i u komunikaciji sa drugim institucijama javne administracije te poslovnim partnerima. Društvene mreže se ne smiju koristiti u privatne i osobne svrhe te na način koji bi u vrijeme radnog vremena usporavao i otežavao redovni rad i obavljanje poslovnih radnih procesa.

Član 25.

Zbog radne etike, nesigurnosti protokola, nezgoda, nesporazuma i otkrivanja informacija korištenje elektronske pošte smatra se rizičnom djelatnošću, te se uposlenici Fondacije obvezuju pridržavati slijedećih pravila:

• uposlenicima se otvara korisnički račun radi obavljanja posla,
• privatne poruke dozvoljene su u umjerenoj količini i uz uvjet da ne ometa rad,
• pišući poruke uposlenici Fondacije moraju biti svjesni da ne predstavljaju samo sebe, već I LIDE MKF. Uposlenik Fondacije snosi punu odgovornost za sadržaj svih tekstova, audio I video fajlova, te ili slika koje objavljuje ili šalje elektroničkom poštom,
• službenu e-mail adresu nije dozvoljeno koristiti za slanje uvredljivih, omalovažavajućih poruka, ili za seksualno uznemiravanje. Također zabranjeno je slanje oruka ekplictnog sadržaja koje podupiru ili veličaju rasnu, nacionalnu, spolnu ili bilo kakvu drugu netrpeljivost ili mržnju, sadržaji koji veličaju ili podupiru nasilje, zloupotrebu droga i druge zakonom zabranjene aktivnosti, pornografski sadržaji i sadržaji koji oduzimaju ili ugrožavaju dostojanstvo pojedincima ili skupinama,
• nije dozvoljeno slanje lančanih poruka kojima se opterećuju mrežni resursi i ljudima
oduzima radno vrijeme,
• zabranjeno je slanje, ispis ili bilo kakva distribucija podataka u vlasništvu Fondacije ili bilo koje povjerljive informacije neovlaštenim osobama,
• zabranjeno je slanje ili prosljeđivanje poruka s osobnim informacijama drugog uposlenika ili klijenta bez odobrenja Fondacije,
• prilikom slanja poruka korisnici sistema elektronske pošte posebnu pažnju dužni su obratiti na ispravan upis adrese primatelja poruke elektronske pošte,
• svaka poruka poslana sistemom elektronske pošte mora sadržavati ime pošiljatelja u tekstu poruke,
• privatni računi elektronske pošte nisu dozvoljeni za korištenje u službene svrhe, osim
ako uposleniku nisu izričito dozvoljeni od strane I odjela,

• alternativne konekcije prema Internetu nisu dozvoljene bez prethodnog odobrenja
IT odjela i bez adekvatne zaštite puem firewall ili drugim odgovarajućim sigurnosnim uređajem ili aplikacijom,
• uposlenici su dužni na pismeni zahtjev ovlaštenog uposlenika IT odjela predati sve tražene šifre za pristup informacijama u vlasništvu Fondacije ili informacijskom sustavu Fondacije, ukoliko tehnološki nije moguće da ovlašteni uposlenik izvrši promjenu šifre i/ili ako postoji rizik od nepovratnog gubitka podataka,
• samo ovlašteni uposlenici IT odjela mogu pristupati poštanskim sandučićima elektronske pošte uposlenika Fondacije bez odobrenja istih, a u svrhu izrade koisničkih podataka, očuvanja integriteta informacijskog sustava ili po zahtjevu uposleniku nadređene osobe, u opravdanim situacijama.

Prilikom korištenje elektronske pošte, svim korisnicima se skreće pažnja na sljedeće norme profesionalne komunikacije putem emaila:

• Na sve emailove sa upitom, obavezno je odgovoriti u roku od 24 sata, ili obavjestiti pošiljaoca emaila o drugom razumnom roku.
• Svi emailovi sa poslovnim informacijama se trebaju čuvati po potrebi. Brisanje emailova sa korisnim informacijama stvara dodatni posao za druge.
• Pri slanju internih upita/zahtjeva, na email uposlenici trebaju kopirati svog direktnog nadređenog, kao i direktnog nadređenog osobe kojoj se šalje email. Npr. kreditni službenik prilikom slanja upita finansijskom službeniku, na isti email kopira (CC) svog menadžera poslovnice, kao i šefa finansija i računovodstva. Svrha ovoga je obezbjediti efektivan i efikasan lanac komunikacije između uposlenih.
• Prilikom odsustva (bolovanje, odmori, itd.), svi uposlenici koji koriste službeni email su dužni u saradnji sa IT odjelom napraviti automatsku poruku na svom email računu kojom će obavjestiti pošiljaoce emailova o svom odsustvu (out of office reply).

VIII. POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA POVREDA ETIČKOG KODEKSA
Član 26.

Za provedbu i praćenje ovog Kodeksa Ponašanja od strane svih uposlenika odgovorno je osoblje HR odjela.

Dužnost HR odjela je da (ali ne I ograničava se) na :
• prati primjenu Etičkog kodeksa,
• promovira etičko ponašanje u međusobnim odnosima uposlenika, te uposlenika i klijenata, poslovnih partnera i ostalih građana,
• daje savjete uposlenicima o etičkom ponašanju,
• zaprima pritužbe uposlenika, klijenata, dobavljača, građanstva, i ostalih na neetičko ponašanje uposlenika fondacije.
• provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
• vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama
• jednom godišnje, a po potrebi i češće, podnositi izvješće Upravi Fondacije o provedbi Etičkog kodeksa i statusu zaprimljenih pritužbi.

Zaprimanje pritužbe

Član 27.

Pritužbe eventualnih kršenja i nepoštivanja ovog Etičkog kodeksa mogu se prijaviti:
– pisanim putem, poštom, putem web stranice LIDER MKF, ili putem maila
– lično usmenim putem uz potpisivanje izjave koju će sastaviti ovlašteno osoblje HR odjela.

Pritužba se može podnijeti i anonimno, s tim da ista mora biti dokumentovana sukladno odredbama ovog Kodeksa.

Pritužba mora biti razumljiva i mora sadržavati sve ono što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati. Mora sadržavati podatke o uposleniku protiv kojeg se podnosi, činjenice na kojima se temelji i dokaze kojima se utvrđuju te činjenice.

Ukoliko pritužba nije razumljiva i ne sadrži dovoljno podataka da se po njoj može postupati, ista neće biti razmatrana. HR odjel o navedenoj pritužbi izvijestit će Menadžment Fondacije, koja će o tome donijeti odluku o odbacivanju pritužbe.

Postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe

Član 28.

HR osoblje je dužno u primjerenom roku, a najdlje u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe ili cjelokupne dokumentacije, provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i dostaviti pisano izvješće Upravi Fondacije.

U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, HR osoblje samostalno izvodi dokaze, pribavlja pisane izjave podnositelja pritužbe, traži pisane izjave od mjerodavnih organizacijskih

dijelova, te poduzima druge radnje potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Izvješće Upravi Fondacije iz stavka 1. ovog članka u pravilu sadržava:
– navode uposlenika ili druge osobe koja je podnijela pritužbu
– očitovanje osobe na čije je ponašanje podnesena pritužba
– mišljenje ovlaštene osobe iz HR odjela da li prijavljeno ponašanje predstavlja povredu Etičkog kodeksa
– prijedlog HR odjela za poduzimanje odgovarajućih mjera.

Član 29.

U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, HR odjel dužan je sve radnje provoditi na način kojim se garantuje tajnost postupka i zaštita privatnosti svake osobe, kao i zaštita od bilo kakvog oblika zlostavljanja i potpuni integritet.

Zaštita iz prethodnog stavka biti će iznimno isključena onda ako podnositelj prijave nepravilnosti, zlonamjerno i svjesno iznosi i prijavljuje neistine.

Član 30.

Svi uposlenici zaposleni u LIDER MKF dužni su sarađivati sa HR osobljem, odazvati se njihovom pozivu te pružiti sve podatke važne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Onemogućavanje HR odjela u provođenju postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe predstavlja povredu obaveze iz radnog odnosa.

Odluke Menadžmenta povodom pritužbi za kršenje
Etičkog kodeksa

Član 31.

Menadžment Fondacije u roku od 8 dana od primitka izvještaja HR odjela, dužan je razmotriti izvještaj i po potrebi pokrenuti postupak utvrđen zakonom ili Pravilnikom o radu Fondacije, te o tome obavijestiti HR odjel.

Menadžment fondacije može:
– odlukom odbaciti pritužbu iz razloga navedenih u članu 27. stavu 3. i 4. ovog Kodeksa
– odlukom odbiti pritužbu kao neosnovanu.

U slučaju da se utvrdi da je uposlenik, protiv kojega je podnesena pritužba, kršio odredbe, Menadžment Fondacije će postupiti u skladu sa smjernicama disciplinskih mjera.
Disciplinske mjere za kršenje Eičkog Kodeksa mogu uključivati sljedeće:
1. Uputiti usmeno ili pismeno upozorenje,
2. Otkazati ugovor o radu, i ponuditi drugi izmijenjeni ugovor o radu
3. Redovno ili izvanredno otkazati Ugovor o radu uposleniku

U slučajevima donošenja Odluke broj 2. i 3. iz prethodnog stava prije donošenja Odluke o otkazu, nadležna organizacijska jedinica Fondacije će provesti postupak predviđen Zakonom o radu i Pravilnikom o radu Fondacije.

Član 32.

O prikupljenim činjenicama i mjerama poduzetim temeljem zaprimljene pritužbe HR odjel će u primjerenom roku (ne dužem od 30 dana od dana okončanja prikupljanja činjenica ili drugih informacija) obavijestiti podnositelja pritužbe, osim ako je podnositelj anoniman.

Član 33.

Ako se podnesena pritužba odnosi na neetičko ponašanje HR osoblja, za taj slučaj će Menadžment Fondacije odmah po primitku pritužbe imenovati drugu osobu grugu osobu ispred Fondacije za obradu te pritužbe.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Ovaj Etički kodeks objaviti će se na internet stranici MKF LIDER, te će u elektronskohj formi biti prosljeđen svim uposlenicima Fondacije koji će svojim potpisom potvrditi prodržavanje ovoga kodeksa ponašanja.

Član 35.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.