General terms and conditions

Izdavaoc ovih Opštih uslova kreditnog poslovanja (u daljnjem tekstu: Opšti uslovi poslovanja) je Mikrokreditna Fondacija LIDER (u daljem tekstu: MKF LIDER), Turhanija 2, Sarajevo.

1. OPŠTE ODREDBE

Pojam i primjena Opštih uslova poslovanja

                                                                                                                         Član 1.

Opšti uslovi poslovanja primjenjuju se zajedno s ostalim uslovima poslovanja MKF LIDER i pojedinačnim ugovorima zaključenim sa korisnikom kredita/klijentom i sudužnikom(cima). Ovim uslovima kreditnog poslovanja sa stanovništvom (u daljem tekstu: Uslovi) MKF LIDER uređuje osnove poslovnih odnosa između LIDER-a i fizičkih/pravnih lica kojima pruža usluge mikrokreditiranja i njihovim sudužnicima.

                                                                                                                         Član 2.

Ovim uslovima LIDER određuje jedinstvene uslove odobravanja i plasiranja kredita stanovništvu, raspolaganje sredstvima odobrenog kredita, obračun kamata, naplatu naknada za usluge, obavještavanje i komunikaciju sa korisnicima svojih usluga ili sudužnicima, otplate dugovanja po osnovu odobrenog kredita, te osnovne principe poslovanja sa Korisnicima i sudužnicima.

Opšti uslovi poslovanja dopunjuju posebne odredbe ugovorno utvrđene između LIDER-a i Korisnika kredita i sudužnika sa kojima LIDER zaključuje ugovore, ako su sadržani u formalnom ugovoru ili ako se ugovor na njih u naslovu poziva.

Prihvatanje Opštih uslova poslovanja Korisnik kredita i sudužnici potvrđuju potpisom ugovora koji sadrži odredbe koje se odnose na primjenu navedenih uslova.

    Član 3.

Korisnik kredita je pravno ili fizičko lice koje koristi (ili je koristilo usluge MKF LIDER) i koje kreditna

sredstva koristi i otplaćuje na način definisan odredbama ugovora o kreditu.

Sudužnik  je pravno ili fizičko lice odgovorno za otplatu kredita jednako kao i korisnik kredita (glavni dužnik).

Član 4.

Opšti uslovi poslovanja su usklađeni sa važećim propisima i zakonima i zasnovani na pravičnom odnosu prema Korisniku, te su bazirani na sljedećim načelima:

 • savjesnosti, poštenja i fer odnosa;
 • postupanja sa profesionalnom pažnjom izvršavanju svojih obaveza;
 • ravnopravnog odnosa Korisnika sa MKF LIDER;
 • zaštite od svih oblika diskriminacije;
 • transparentnog poslovanja i informisanja;
 • ugovaranja obaveza koje su određene ili odredive;
 • prava Korisnika na prigovor i obeštećenje;

Član 5.

LIDER se pridržava definisanih načela u svim fazama zasnivanja i postojanja odnosa sa Korisnikom i sudužnicima. Osnova svih poslovnih odnosa između Korisnika kredita i osoba koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita i LIDER-a je uzajamno povjerenje i obostrani interes.

Pored generalnih načela u poslovanju i radu sa klijentima, LIDER primjenjuje i promovira principe zaštite klijenata i to:

Sprječavanje prezaduženosti

Spriječavanje prezaduženosti odnosi se na odobravanje iznosa kredita Korisnicima u okviru njihovih mogućnosti i kapaciteta.

Transparentnost cijena

Jasne informacije su u osnovi zaštite korisnika, osobito kada je stepen finansijske pismenosti nizak, a korisnici ili sudužnici možda nisu u mogućnosti donositi odluke o prednostima i rizicima finansijskih proizvoda i usluga. LIDER u svom poslovanju osigurava da je potpuna i jasna informacija dostupna Korisnicima i sudužnicima na jasnom, nedvosmislenom i razumljivom jeziku. Princip uključuje pisanu i usmenu komunikaciju prije tačke prodaje (marketing), na prodajnom mjestu, i nakon prodaje (tokom svih kontakata sa korisnikom).

Fer cijena

Fer cijena predstavlja brigu institucije za dobrobit Korisnika i sukorisnika po kreditu i njeno opredjeljenje uspostavljanju obostrano korisnog odnosa između institucije i Korisnika na dugoročnoj osnovi.

Odgovarajući načini naplate

LIDER tretira Korisnike kredita i sudužnike sa poštovanjem i dostojanstvom, i dosljedan je ovom principu na način da održava visoke standarde etičkog ponašanja.

Etičko ponašanje osoblja

LIDER-ovo osoblje vrednuje visoke etičke standarde i osigurava postojanje mehanizama za sprečavanje, otkrivanje i sankcionisanje korupcije ili neadekvatnog tretmana Korisnika i/ili sudužnika.

Mehanizmi za prigovore i rješavanje pritužbi

Funkcionisanjem postojećeg mehanizma za prikupljanje prigovora i pritužbi, MKF LIDER osigurava pravovremeno reagovanje i rješavanje prigovora Korisnika i sudužnika.

Privatnost podataka klijenata

Osobne i finansijske informacije Korisnika i sudužnika se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u BiH u LIDER-u tretiraju kao povjerljive i zaštićene, čime se osigurava integritet i sigurnost podataka Korisnika i ostalih partija uključenih u kredit. Raspolaganje podacima Korisnika i sudužnika od strane LIDER-a podliježe prethodnom dobijanju saglasnosti Korisnika/sudužnika.

2. Korisnik Kredita 

Član 6.

Korisnik mikrokredita, u smislu odredbi Zakona o mikrokreditnim organizacijama, a kojim se uređuje zaštita prava i interesa Korisnika,  jeste fizičko ili pravno lice koje stupa u odnos sa mikrokreditnom organizacijom radi korištenja usluga u svrhe koje su namjenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti i poboljšanju životnog standarda domaćinstva.

U ovu grupu Korisnika se u skladu sa odredbama ovog zakona i kreditnim politikama i procedurama MKF LIDER ubrajaju:

 • Poduzetnici[1]  kojima su potrebna sredstva za pokretanje, održanje i proširenje poslovnih aktivnosti iz trgovinske, proizvodne, poljoprivredne i uslužne djelatnosti i koji sredstva kredita ulažu u osnovna i obrtna sredstva ili za održanje tekuće likvidnosti.
 • Pravna lica koja sredstva kredita ulažu u pokretanje, razvoj i osiguranje stabilnosti poslovanja.
 • Fizička lica sa stalnim izvorom prihoda[2] koji putem kredita poboljšavaju životni standard.

[1] Poduzetnik je fizičko lice koje se bavi ili želi da se bavi određenom samostalnom poslovnom aktivnošću u cilju ostvarivanja dobiti (uključujući poljoprivredne aktivnosti).

[2] Stalni izvori prihoda mogu biti: lična primanja po osnovu zaposlenja, penzije, invalidnine i druge vidovi naknada.

Član 7.

Da bi bili podobni za kredit od MKF LIDER, klijenti moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • Podnositelj zahtjeva mora biti državljanin BiH (fizičko lice) ili pravna lica upisana u nadležni Registar u BiH sa minimalno 51% kapitala u domaćem vlasništvu.
 • Podnositelj zahtjeva mora imati validan i važeći identifikacioni dokument  izdat od strane nadležnog organa u BiH.
 • Podnositelj zahtjeva mora imati prebivalište u BiH.
 • Podnositelj zahtjeva mora biti punoljetna osoba, ne starija od 70 godina.
 • Podnositelj zahtjeva mora imati zadovoljavajuću kreditnu historiju (tj. podnositelj zahtjeva ne smije prethodno imati lošu kreditnu historiju kod MKF LIDER i/ili neke druge finansijske institucije, ili da na neki drugi način nije preuzeo da izmiri svoje obaveze kao dužnik i / ili jemac.
 • Podnositelji zahtjeva za biznis i agro kredite moraju obavljati svoj posao/djelatnost, ili imati namjeru pokrenuti posao (start-up).
 • Podnositelji zahtjeva za stambene i/ili nenamjenske kredite moraju imati stalne izvore primanja.

3. Identifikacija Korisnika Kredita i Sudužnika

Član 8.

 

U skladu sa Zakonom o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i drugih zakonskih propisa, osoblje MKF LIDER je dužno da obavi identifikaciju i praćenje klijenta i osoba koje na bilo koji način garantuju zaotplatu kredita prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i prilikom izvršenja svake transakcije, na način utvrden internim aktima fondacije.

Identifikacija podrazumijeva postupak utvrđivanja identiteta Korisnika (i sudužnika) i provjeru istog na osnovu dokumentacije, utvrđivanje stvarnog vlasnika, zakonskih zastupnika, pribavljanje podataka iz dokumentacije o svrsi, namjeni i prirodi poslovnog odnosa, transakcije i redovno praćenje/monitoring preduzetih poslovnih aktivnosti Korisnika (i sudužnika)

Za fizička lica, zakonske zastupnike preduzetnika, fizička lica koja participiraju u pravnom licu identifikacija se vrši uvidom i prikupljanjem podataka iz važeće identifikacione dokumentacije, sa slikom Korisnika (sudužnika) u njegovoj ličnoj prisutnosti.

Za pravna lica identifikacija se vrši, u prisutnosti zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravnog lica, uvidom u originalnu ili ovjerenu kopiju isprava i druge poslovne dokumentacije, koja mora da bude ažurna i tačna, a odražava stvarno stanje Klijenta (sudužnika).

Poslovni odnos ili izvršenje transakcije neće se uspostaviti/izvršiti ukoliko MKF LIDER nije u mogućnosti sprovesti identifikaciju, bez obaveze da daje dodatna objašnjenja ukoliko dođe do saznanja ili opravdane sumnje da bi Korisnik (sudužnik) stupanjem u poslovni odnos sa MKF LIDER kršio zakonske propise ili štetio interesima Fondacije.

Član 9.

 

Korisnik kredita i osobe koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita su obavezne bez odlaganja pisanim putem obavijestiti MKF LIDER o svakoj promjeni ličnih i drugih podataka, a posebno o promjeni prebivališta ili boravišta, promjeni broja telefona, a na osnovu kojih mu je odobren kredit. Korisnik kredita i osobe koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita odgovaraju za sve propuste ili štetu koja bi nastala uslijed nedostavljanja informacija o promjeni podataka.

4. Zaštita Ličnih Podataka i Povjerljivih Informacija

Član 10.

Korisnik kredita i sudužnici daju MKF LIDER neopozivu saglasnost da, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, ima pravo da informacije i njihove zaštićene podatke, do kojih dođe u procesu odobravanja i/ili naplate kredita dostavlja svim organizacionim dijelovima i službama MKF LIDER, institucijama koje se bave provjerom kreditne istorije, statistikom, te onim državnim organima, odnosno institucijama kojima je MKF LIDER po osnovu zakonskih i podzakonskih propisa obavezan iste dostaviti.

Član 11.

MKF LIDER će obradu ličnih podataka lica koja su podnijela zahtjev za kredit, korisnika kredita i sudužnika po kreditu, vršiti samo u mjeri koja je potrebna za redovno poslovanje, odobravanje kredita, naplatu kredita i izvještavanje o istim, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te drugim zakonskim aktima i internim aktima kojima je regulisano njegovo poslovanje.

Član 12.

Korisnik kredita i osobe koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita su izričito saglasni da je MKF LIDER ovlašten da može prikupljati i obrađivati lične podatke i informacije koje su potrebne u njihovim poslovnim odnosima. MKF LIDER kao povjerljive podatke  čuva sve podatke,  činjenice i okolnosti o pojedinom Korisniku kredita i sudužnicima  s kojima raspolaže. Korisnik kredita i sudužnici su saglasani s tim da se lični podaci mogu unositi u dokumentaciju koja nastaje radi realizacije prava i obaveza iz ugovora o kreditu.

Član 13.

Sve informacije o poslovnim odnosima između MKF LIDER i Korisnika kredita kao i osoba koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita su poslovna tajna za MKF LIDER.  Fondacija je dužna sa navedenim podacima postupati u skladu sa svojom zakonskom obavezom čuvanja tajnosti podataka za koje je saznala u kreditnom poslovanju sa  Korisnikom kredita i sudužnicima, osiguravajući, u skladu sa svojim ovlastima povjerljivost postupanja s tim podacima i punu zaštitu tajne na strani svih osoba kojima će biti omogućen pristup zaštićenim podacima, kao i njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima ugovornih strana. Svi uposlenici kojima su ovi podaci dostupni moraju čuvati tajnu. Povreda tajne ima za posljedicu disciplinsku, materijalnu i krivičnu odgovornost uposlenika, a nakon prestanka njihova radnog odnosa krivičnu i materijalnu odgovornost.

5. Ugovor o Kreditu

Član 14.

Ugovor u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o mikrokreditnim organizacijama i Opštih uslova poslovanja zaključuje se između Korisnika kredita i sudužnika sa jedne strane  i Fondacije sa druge strane, a kojim se potvrđuje saglasnost i volja svih uključenih strana za uspostavljanje poslovne saradnje koja se zasniva na obostranom interesu i opštim načelima poslovanja.

Ugovor o finansijskoj usluzi se obavezno sačinjava u pisanoj formi i potpisuje od ugovornih strana, čime se potvrđuje njihova saglasnost sa odredbama Ugovora. Svakoj ugovornoj strani se obezbjeđuje minimalno jedan primjerak potpisanog Ugovora o kreditu.

Član 15.

  

Obavezni elementi ugovora o kreditu su:

• vrsta kredita

• naziv, ime i adresa ugovornih strana

• iznos, oznaku valute i uslove korištenja i povlačenja mikrokredita

• period na koji se usluga ugovara

• visina nominalne kamatne stope, uz određenje da li je fiksna ili promjenjiva

• efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, odnosno koji treba da mu se isplati, izračunat na dan zaključenja ugovora

• plan otplate mikrokredita

• metod koji se primjenjuje prilikom obračuna kamatne stope, stopa zatezne kamate u trenutku zaključenja ugovora koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te sve druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

• upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza

• postupak zaštite prava korisnika, korištenje vansudskog prigovora i adresa institucije kojoj se podnosi

• pravo korisnika da na ugovoreni način, najmanje jednom godišnje na lični zahtjev, bez naknade dobije pisani izvod o stanju njegovog kreditnog zaduženja, uključujući podatke o iznosu otplaćene glavnice i kamate kao i o iznosu preostalog duga

• ukupne troškove kredita

• ukupan iznos koji korisnik treba da plati

• obaveza plaćanja ostalih troškova (ako postoje)

• instrumenti obezbjeđenja otplate kredita sa informacijom o redoslijedu i načinu izmirenja obaveza iz instrumenata obezbjeđenja

• pravo korisnika na odustajanje od ugovora, uslove i način ostvarenja tog prava

• uslove i način prijevremene otplate kredita i visinu naknade po tom osnovu.

Član 16.

Korisnik kredita i Sudužnici po kreditu potpisom ugovora o kreditu potvrđuju da su upoznati i sa svim uslovima kredita iz predugovornog procesa te saglasni sa svim stavkama iz ugovora o kreditu.

Korisnik kredita i Sudužnici po kreditu su dužni da potpisuju dokumente na način kako je to učinjeno na identifikacionom dokumentu za fizička lica, odnosno na kartonu deponovanih potpisa ili drugom dokumentu za poslovne subjekte.

Član 17.

 

Prilikom ugovaranja kredita Korisniku i Sudužniku se u pisanom obliku uručuje i  po jedna kopija otplatnog plana (koji je sastavni dio ugovora o kreditu) u kojem je iskazana visina kredita, broj i visina mjesečnih anuiteta u KM valuti na dan zaključenja ugovora sa datumima dospjeća, rok otplate kredita, nominalna i efektivna kamatna stopa.

6. Obaveze i Prava MKF LIDER

Član 18.

MKF LIDER se, Opštim uslovima poslovanja, obavezuje da:

 • u poslovnim odnosima sa Korisnicima kredita i osobama koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita postupa sa profesionalnom i dužnom pažnjom, u skladu sa zakonom, drugim propisima, aktima Fondacije i u skladu sa pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i poslovnom praksom kao i načelom savjesnosti i poštenja;
 • osigura da svi zaposlenici Fondacije čuvaju poslovnu tajnu odnosno informacije do kojih su došli kroz poslovni odnos s Korisnicima i osobama koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita postupa;
 • na jasan i razumljiv način obavještava Korisnike kredita i Sudužnike o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama;
 • uspostavi funkcionalan mehanizam odgovora na prigovore i pritužbe Korisnika kredita i/ili Sudužnika koji smatraju da se MKF LIDER ne pridržava odredbi zakona, Opštih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i odredbi zaključenog Ugovora.
 • posluje u skladu s Ugovorom o kreditu, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, svim relevantnim i važećim zakonima i propisima Agencije za Bankarstvo FBiH, ovim Opštim uslovima poslovanja i drugim aktima Fondacije.

Član 19.

MKF LIDER je u fazi pregovaranja, prije zaključenja ugovora o kreditu, obavezan Korisniku kredita pružiti informacije o uvjetima i svim bitnim karakteristikama usluge koju nudi u obliku standardnog Informacionog lista. Informacioni list sadrži:

 • vrstu kredita za koju je podnosioc prijave za kredit zainteresovan
 • Poslovno ime i adresu davaoca kredita (MKF LIDER)
 • Iznos kredita, oznaku valute
 • Rok trajanja ugovora
 • Visinu fiksne nominalne kamatne stope
 • Efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji korisnik treba platiti, odnosno koji mu se treba isplatiti
 • Iznos i broj rata kredita i rok otplate
 • Iznos interkalarne kamate
 • Informaciju u slučaju o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora
 • Kamatnu stopu koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza
 • Prema potrebi instrumente osiguranja ispunjenja obaveza
 • Iznos naknade za prijevremeni povrat
 • Potrebna dokumentacija za traženi kredit (ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na: kopiju o prebivalištu-CIPS, kopiju licne karte, i dr.)
 • Pravo korisnika, da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora, izuzev ako MKF u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uvjeti za zasnivanje poslovnog odnosa
 • Period u kojem MKF obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi

Član 20.

MKF LIDER je obavezan u fazi prije potpisivanja ugovora o kreditu:

 • da obavezno prije zaključenja Ugovora o kreditu procjeni kreditnu sposobnost Korisnika kredita i Sudužnika po kreditu, na osnovu odgovarajuće dokumentacije i podataka dobijenih od Korisnika kredita i Sudužnika, uvidom u kreditne registre, uz prethodnu pisanu saglasnost lica na koje se podaci iz registra odnose, kao i javne registre i baze podataka;
 • prije zaključenja Ugovora o kreditu MKF LIDER je dužan, uz prethodnu pisanu saglasnost Korisnika kredita i Sudužnika, međusobno informisati i upoznati sve strane uključene u kredit sa dokumentacijom i podacima pribavljenim u postupku procjene kreditne sposobnosti
 • da Korisniku kredita i Sudužniku po kreditu učini dostupnim sve bitne uslove i elemente Ugovora iz kojih su jasno vidljiva prava i obaveze ugovornih strana, i na njihov zahtjev, bez naknade preda nacrt ugovora radi razmatranja izvan prostorija MKF LIDER.
 • Ukoliko neko lice nije saglasno da se dobijeni podaci i dokumentacija za procjenu njegove kreditne sposobnosti saopšte drugim licima, MKF LIDER je dužan sa tom činjenicom upoznati druga lica.
 • Ako se ugovorne strane saglase da se kreditno zaduženje korisnika kao dužnika poveća, MKF LIDER je dužan ponovo procjeniti kreditnu sposobnost Korisnika i Sudužnika prije bilo kakvog značajnijeg povećanja ukupnog iznosa kredita (više od 10%).
 • Ako je zahtjev za kredit odbijen na osnovu uvida u centralni registar kredita, MKF LIDER je obavezan na zahtjev Korisnika uručiti izvještaj CRK na osnovu kojeg je donesena negativna odluka po njegovom zahtjevu za kredit bez naknade, prilikom izuzimanja dokumentacije koju je Korisnik predao MKF LIDER uz zahtjev za kredit.

Član 21.

Obaveze MKF LIDER u fazi zaključivanja ugovora o kreditu:

 • MKF LIDER je dužan da Ugovore o pružanju usluga koje zaključuje sa Korisnikom kredita i sudužnicima sačini u pisanoj formi i svakoj ugovornoj strani obezbijedi po jedan primjerak Ugovora i plana otplate kredita;
 • Ugovor o kreditu mora sadržavati sve obavezne elemente Ugovora u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga;
 • Ako MKF LIDER namjerava da izmjeni neki od obaveznih elemenata Ugovora zaključenog sa Korisnikom, dužan je da pribavi pisanu saglasnost svih sudionika u kreditnom odnosu prije primjene te izmjene. Ukoliko Korisnik kredita ili sudužnici nisu saglasani sa izmjenama obaveznih elemenata Ugovora, MKF LIDER ne može jednostrano izmjeniti uslove iz Ugovora, niti Ugovor jednostrano raskinuti, odnosno otkazati, osim u razlozima predviđenim propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi ili ukoliko dođe do promjene zakonskih propisa koji imaju uticaja na utvrđivanje visine obaveznih elemenata ugovora;
 • MKF LIDER obavezan je Korisnika kredita i sudužnike u roku i na način određen Ugovorom o kreditu obavještavati o promjeni podataka koji ne predstavljaju obavezne elemente ugovora.
 • MKF LIDER obavezan je bez naknade, na zahtjev Korisnika kredita ili sudužnika, dostaviti obavještenje o stanju njegovog duga po Ugovoru o kreditu, u pisanom obliku ili elektronskim putem.

Član 22.

MKF LIDER ima pravo da:

 • slobodno odlučuje o izboru Korisnika kredita i sudužnika;
 • bez saglasnosti Korisnika kredita ili sudužnika blokira mogućnost, u cjelosti ili djelomično, korišćenja određenih proizvoda/usluga, raskine već uspostavljenu poslovnu saradnju radi zaštite od rizika izloženosti fondacije riziku od pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno u drugim slučajevima kada to proizlazi iz zakona;
 • koristi i vrši obradu podataka u svrhu obavljanja djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH br. 49/06, 76/11, 89/11), te da podatke o poslovnom odnosu sa Korisnikom kredita i sudužnicima dostavlja Kreditnom birou Centralne banke BiH, kao i organima i institucijama koji na osnovu zakona ili vršenja supervizije ili revizije ili kontrole korištenja sredstava ili izvođenja određenih poslova na osnovu ugovora sa MKF LIDER, zbog prirode posla imaju ovlaštenja da zahtjevaju određene podatke;
 • sva ostala prava koja proizlaze iz Ugovora o kreditu i Zakona o obligacionim odnosima;

7. Obaveze i Prava Korisnika Kredita i Sudužnika

Član 23.

Korisnik kredita i osobe koje na bilo koji način garantuju otplatu kredita se u poslovnom odnosu sa MKF LIDER obavezuje se da:

 • MKF LIDER-u pružaju tačne i potpune podatke u fazi apliciranja za kredit, tokom utvrđivanja kreditne sposobnosti, prilikom zaključivanja Ugovora o kreditu, kao i prilikom monitoringa nakon isplate kredita;
 • U skladu sa aktima Fondacije dostave dokumentaciju koja je obavezna kako bi se zasnovao poslovni odnos između Korisnika kredita i MKF LIDER;
 • Namjenski koriste odobrena sresdtva, ako je namjena definisana osnovnim poslom;
 • Na vrijeme izmiruju obaveze koje su nastale iz zasnovanog poslovnog  odnosa Korisnika i MKF LIDER;
 • Na zahtjev MKF LIDER izvrše dopunu instrumenata obezbjeđenja koja su aktivirana kroz aktivnosti prinudne naplate;
 • Nadoknade sve troškove koji su prouzrokovani njihovim štetnim ponašanjem, odnosno neispunjenjem ugovorenih obaveza;
 • Korisnik kredita i osobe koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita su obavezne odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana pisanim putem obavijestiti MKF LIDER o svakoj promjeni ličnih i drugih podataka, a posebno o promjeni prebivališta ili boravišta, promjeni broja telefona, a na osnovu kojih mu je odobren kredit. Isti rok važi i za dostavu ovjerene kopije novih ličnih dokumenata ukoliko su ista iz bilo kojeg razloga izmjenjena tokom otplate kredita.
 • Korisnik kredita i osobe koje na bilo koji način garantuju za otplatu kredita odgovaraju za sve propuste ili štetu koja bi nastala uslijed nedostavljanja informacija o promjeni podataka;

Član 24.

Korisnik kredita i sudužnici imaju pravo da se obrate MKF LIDER usmenim i/ili pismenim putem i zatraže od MKF LIDER informacije koje se odnose na:

 • Uslove za realizaciju određenog proizvoda/usluge;
 • Dokumentaciju koju MKF LIDER traži za obradu konkretnog zahtjeva;
 • Ugovor o kreditu i njegove odredbe;
 • Podatke vezane za status i otplatu kredita;
 • Visinu kamatnih stopa, naknada i troškova za određeni proizvod/uslugu;
 • Druge informacije koje se odnose na uslove poslovanja MKF LIDER i konkretan odnos LIDER- Korisnik.

Pravo Klijenta na Odustanak

Član 25.

 

Korisnik ima pravo odustati od zaključenog ugovora o kreditu u roku od 14 dana od zaključenja ugovora bez navođenja razloga za odustanak.

Pri odustanku od ugovora, a prije isteka navedenog roka, Korisnik je dužan o svojoj namjeri da odustane u pisanom obliku obavjestiti MKF LIDER na način kojim se potvrđuje prijem ovog obavještenja, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora.

Korisnik koji odustane od ugovora o kreditu dužan je odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obavještenja, vratiti MKF LIDER glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vrijeme korištenja kredita.

Pravo Korisnika i/ili Sudužnika na Prigovor

Član 26.

 

Korisnici kredita i/ili sudužnici po kreditu koji smatraju da se MKF LIDER  ne pridržava odredaba zaključenog Ugovora o kreditu, dobrih poslovnih običaja i/ili objavljenih opštih uslova   poslovanja imaju mogućnost podnošenja prigovora, u skladu sa odlukom Federalne Agencije za Bankarstvo  o uslovima i načinju postupanja banke, MKO i lizing društva po prigovoru klijenta (“Službene novine FBiH”, broj 23/14).

Prigovori se mogu podnijeti usmeno ili pismeno.

Član 27.

 

Usmeni prigovor se podnosi kreditnom službeniku koji vodi predmet ili menadžeru poslovnice. Kreditni službenik koji vodi predmet ili voditelj poslovnice će podnosiocu usmenog prigovora dati usmeno potrebna objašnjenja vezano za prigovor.

Član 28.

Ukoliko podnosilac prigovora nije zadovoljan datim odgovorom kreditni sluižbenik koji je zadužen za predmet ili voditelj poslovnice dužni su uputiti podnosioca prigovora na podnošenje pismenog prigovora.

Ukoliko podnosilac prigovora insistira na razgovoru sa direktorom fondacije administrativni službenik ili kreditni službenik ili voditelj poslovnice (zavisno od toga kome se klijent obratio) uputit će klijenta na mogučnost podnošenja psimenog prigovora.

Član 29.

Kreditni službenik ili voditelj poslovnice MKF LIDER dužni su podnosiocu prigovora učiniti na uobičajen način dostupne opšte uslove poslovanja koji su u vezi sa konkretnim zahtjevom podnosioca, te mu dati odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koja se odnose na primjenu tih uslova.

Član 30.

MKF LIDER nije dužna učiniti dostupnim dokumente I/ili dijelove dokumenata koji se u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama  i/ili aktima fondacije smatraju poslovnom tajnom.

Član 31.

Pismeni prigovor Korisnika kredita i/ili sudužnika treba minimalno da sadrži: osnovne podatke o klijentu i opis spornog odnosa između klijenta I MKF LIDER koji je nastao zbog nepridržavanja odredaba zaključenog ugovora, dobrih poslovnih običaja ili objavljenih opštih uslova poslovanja.

Pismeni prigovor se dostavlja preporučenom poštom u centralu MKF LIDER Sarajevo, Turhanija 2.

Član 32.

Svi pismeni prigovori moraju biti protokolisani u centrali MKF LIDER i dostavljeni u roku od tri dana Odboru za Prigovore Klijenata.

Član 33.

Odbor za prigovore imenuje najmanje jednog zaposlenika koji je odgovoran za provođenje postupak po prigovorima Korisnika kredita i/ili sudužnika.

U toku postupka obrade prigovora ovlašteni zaposlenik ovlašten je od kreditnog službenik koji vodi konkretni kredit tražiti sve potrebne informacije o konkretnom poslovnom odnosu, a kreditni službenik je dužan sve tražene podatke dostaviti ovlaštenom uposleniku u roku od 3 dana od dana traženja. Korespondencija vezano za traženje i davanje podataka iz prethodnog stava obavlja se putem elektronske pošte uz dužnost istovremenog obavještavanja Odbora za prigovore klijenata.

Član 34.

U postupku po prigovoru Korisnika kredita i/ili sudužnika ovlašteni zaposlenik iz prethodnog člana dužan je da Korisniku dostavi pismeni odogovor na prigovor preporučenom poštom sa povratnicom najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

Odgovor na prigovor obavezno sadrži:

a. treba da bude u pisanoj formi,

b. potpun i razmljiv za Korisnika,

c. opis spornog odnosa,

d. ocjenu osnovanosti prigovora,

e. obrazloženje razloga zbog kojih je došlo do spornog odnosa

f. pravnu pouku koja glasi: „Nezadovoljni Korisnik kredita (ili sudužnik po kreditu)  može u roku od 15 dana od dana prijema odgovora na prigovor pismeno obavjestiti Agenciju za bankarstvo FBiH“.

Član 35.

Ako ovlašteni zaposlenik MKF LIDER ocjeni da je prigovor Korisnika kredita i/ili sudužnika osnovan, uz pismenu saglasnost Odbora, odgovor treba da sadrži i prijedlog rješenja spornog odnosa kao i rok do kog podnosioc prigovora treba da obavijesti MKF LIDER da li taj prijedlog prihvata

Rok iz prethodnog stava iznosi 15 dana.

Član 36.

Ukoliko podnosioc prigovora prihvati prijedlog MKF LIDER za rješavanje konkretnog spornog odnosa postupanje po prigovoru smatra se okončanim.

Član 37.

Ako MKF LIDER  ne dostavi podnosiocu odgovor u roku iz prethodnog člana, ili ocjeni da je prigovor podnosioca neosnovan ili podnosioc prigovora ne prihvati prijedlog za rješenje spornog odnosa Korisnik  kredita ili sudužnik može pismeno uložiti prigovor Ombdusmenu u sklopu Federalne Agencije za Bankarstvo  (FBA)  da je nezadovoljan ishodom postupka po prigovoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja odgovora odnosno isticanja roka za dostavljanje prigovora.

Obavještenje podnosioca prigovora iz prethodnog stava treba da sadrži kraći opis spornog odnosa, vrijeme i mjesto njegovog nastanka kao i odgovor MKF LIDER koji se dostavlja u prilogu.

Član 38.

Po prijemu pismenog zahtjeva za izjašnjenje od strane Ombdusmena ovlašteni zaposlenik je dužan sastaviti izjašnjenje u pismenoj formi o navodima podnosioca prigovora i upitima Ombdusmena, a uz saglasnost svih članova Odbora za prigovore klijenata, prikupiti tražene dokumente, te u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva od strane Agencije izjašnjenje poslati preporučenom poštom na adresu FBA.

Ukoliko Ombdusmen uputi u pisanoj formi prijedlog za posredovanje, odnosno vansudsko rješavanje spornog pitanja, Odbor za prigovore će dalje razmatrati date prijedloge i donositi odluke o daljem postupanju.

 

Član 39.

MKF LIDER“ Sarajevo dužna je u skladu sa članom 8. Odluke o uslovima i načinu postupanja Mikrokreditne organizacije po prigovoru klijenata (u daljem tekstu Odluka) Federalne Agencije za Bankarstvo voditi evidenciju o svim prigovorima klijenata dostavljenim u pismenoj formi  koja obavezno sadrži podatke o rješenjima spornih odnosa kao i ostale podatke neophodne za sačinjavanja izvještaja.

8. Opis Kreditnog Poslovanja MKF LIDER

Kreditni Proizvodi

Član 40.

 

LIDER MKF svojim klijentima nudi dvije osnovne grupe kredita i to namjenske i nenamjenske.

U grupu namjenskih kredita se ubrajaju:

 • krediti za pokretanje poslovne aktivnosti klijenata,
 • krediti za održavanje i razvoj poslovnih aktivnosti klijenata
 • krediti za podršku razvoju poljoprivrede,
 • stambeni krediti

U grupu nenamjenskih kredita se ubrajaju kredititi za potrošnju

Član 41.

MKF LIDER nudi kreditne proizvode koji su:

 • Jednostavni i mogu biti efikasno podržani i promovirani od strane organizacije
 • Kreirani da zadovolje potrebe klijenata
 • Inovativni na tržištu i kreiraju dodatnu vrijednost za korisnike kredita
 • Osiguravaju operativnu i finansijsku održivost MKF LIDER
 • U okviru su iskustva i kompetencija MKF LIDER

Član 42.

Iznosi kredita koje MKF LIDR nudi svojim klijentima nisu niži od 500,00 KM niti viši od 10.000,00 KM.

Dospjeća rata za sve kredite koje MKF LIDER nudi klijentima su povezana sa ročnošću izvora sredstava, namjenom mikrokredita, i kapacitetom otplate korisnika kredita.

Rokovi otplate za kredite nisu kraći od 3 mjeseca niti duži od 60 mjeseci.

Maksimalan grejs period[1] koji MKF LIDER odobrava za kreditne proizvode je 24 mjeseca.

Grejs period se uključuje u rok otplate kredita, a njegova dužina ovisiod vrste kreditnog proizvoda i potrebe Korisnika.

[1] Grace (grejs) period je vrijeme u kojem korisnik kredita plaća samo kamatu na sredstva koja koristi.

Zaprimanje kreditnog zahtjeva

Član 43.

Korisnik kredita aplicira za kredit podnošenjem popunjenog i potpisanog obrasca zahtjeva za kredit. Zahtjev za kredit može se podnijeti u bilo kojoj poslovnici MKF LIDER.  Krediti se ugovaraju u Konvertibilnim markama sa valutnom klauzulom. Prije zaključenja ugovora o kreditu, MKF LIDER će  pravovremeno pružiti sve informacije vezane uz ugovor o kreditu u vidu standardnog Informacionog lista. Radi ostvarenja prava na kredit, te procjene kreditnog rizika, tražilac kredita je obvezan uz kreditni zahtjev dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju koju  MKF LIDER propisuje za pojedinu vrstu kredita, a posebno podatke i dokumentaciju o identitetu tražioca kredita i ostalih učesnika u kreditu, primanjima, iznosu i namjeni, instrumentima osiguranja.

Odobravanje Kredita

Član 44.

Informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za odobrenje kredita dostupne su podnosiocima zahtjeva za kredit u svim organizacionim dijelovima MKF LIDER.

MKF LIDER svojim aktima i kreditnim uslovima propisuje uslove i kriterije za odobravanje pojedinih vrsta kredita  fizičkim i s njima povezanim licima, te najveću dopuštenu izloženost. Kod obračuna izloženosti MKF LIDER prema licu  kome se odobrava kredit uzima u obzir i s njom povezana lica koja predstavljaju jedan rizik za MKF LIDER. U  svrhu sveobuhvatnog i kontinuiranog praćenja izloženosti prema pojedinom korisniku kredita i s njim povezanim licima  MKF LIDER će  svojim internim aktom utvrditi granice kreditne sposobnosti, te utvrđivati kreditnu sposobnost učesnika u kreditu. Prije zaključenja ugovora o kreditu MKF LIDER će procjeniti kreditnu sposobnost tražioca kredita, na osnovu primjerenih informacija koje od njega zatraži i dobije  i/ili uvidom CRK registar obaveza po kreditima.

Član 45.

Kredit se može odobriti isključivo na osnovu zahtjeva za kredit u pismenoj formi. Da bi ostvario pravo na kredit, podnosilac zahtjeva za kredit treba prikupiti dokumentaciju kojom se utvrđuje njegov identitet, i kreditna sposobnost, odnosno ostalu dokumentaciju ovisno o vrsti i namjeni kredita propisanu važećim aktima MKF LIDER kao i instrumente obezbjedenje otplate kredita.

MKF LIDER ima pravo procjenjivati kreditnu sposobnost  korisnika kredita, te kvalitetu, raspoloživost i vrijednost instrumenata osiguranja svojih potraživanja, kako prilikom zaključenja ugovora, tako i za cijelo vrijeme trajanja pravnog odnosa.

Identifikacija podnosioca zahtjeva za kredit i lica koja garantuju za njegovu otplatu vrši se isključivo na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, pasoš), izdatog od strane nadležnog organa.

Prijavu za kredit MKF LIDER će uzeti u razmatranje samo u slučaju kada je prikupljena cjelokupna tražena dokumentacija.

Po prijemu prijave, MKF LIDER utvrđuje kreditnu sposobnost i kreditnu istoriju podnosioca prijave za kredit.

Član 46.

Ukoliko Korisnik kredita i ostali učesnici ispunjavaju sve uslove kreditiranja propisane aktima MKF LIDER , tada će MKF LIDER  donijeti pozitivnu odluku o odobrenju kredita i o odobrenju istog obavijestiti tražioca  kredita.

MKF LIDER obavezno obavještava podnosioca o ishodu zahtjeva za kredit.

Ugovaranje i Plasman Kredita

Član 47.

MKF LIDER će razmotriti svaki uredno podneseni zahtjev za kredit i obavijestiti tražioca kredita o svojoj odluci. Ako kredit bude odobren, MKF LIDER i tražilac kredita  zaključuju ugovor o kreditu.  Ugovorom o kreditu MKF LIDER se obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava za određenu namjenu, a Korisnik kredita se obvezuje da MKF LIDER plaća ugovorene kamate i iskorišteni iznos novca vrati na način i u vrijeme kako je ugovoreno. MKF LIDER ne može Korisniku staviti na raspolaganje kreditna sredstva iz Ugovora o kreditu, prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, izuzev na izričit zahtjev Korisnika.

Član 48.

Korisnik kredita je obavezan platiti i troškove koji su vezani uz ugovor o kreditu, a o  čemu  će biti obaviješten putem informacija koje prethode prihvatanju ponude ili zaključenju ugovora o kreditu.

Korisnik kredita, nakon što ga MKF LIDER obavijesti o odobrenju kredita, ima pravo tražiti nacrt ugovora o kreditu na razmatranje izvan prostorija MKF LIDER. Korisnik ima pravo odustati od zaključenog ugovor o kreditu u roku od 14 dana od zaključenja ugovora bez navođenja razloga za odustanak.

Instrumenti Osiguranja Otplate Kredita

Član 49.

Ovisno o vrsti, namjeni i iznosu kredita, Korisnik kredita je dužan dostaviti MKF LIDER instrumente osiguranja otplate kredita. Prihvatljivim instrumentima osiguranja smatraju se mjenice Korisnika kredita, mjenice i nalozi za plaćanje/virmani sudužnika po kreditu, Izjava o prihvatanju uvođenja administrativne zabrane za korisnika kredita i/ili sudužnika po kreditu, zalog na imovinu korisnika/sudužnika.

Drugim instrumentima (npr. kopija saobraćajne dozvole, itd.) se dokazuje vlasništvo nad određenom imovinom i Korisnik kredita je dužan  dostaviti ih na zahtjev i po izboru MKF LIDER.

Član 50.

Ukoliko tokom trajanja ugovornog odnosa MKF LIDER procijeni da je došlo do smanjenja vrijednosti kvalitete pojedinog instrumenta osiguranja, Korisnik kredita će na zahtjev dostaviti u MKF LIDER novi instrument osiguranja najmanje iste vrijednosti kao i prethodni instrument.

Član 51.

MKF LIDER može zahtijevati od Korisnika kredita ugovaranje naknadnog povećanja obima osiguranja ili zamjenu pojedinih sredstava osiguranja zbog  promjene nivoa rizika ili vrijednosti sredstava osiguranja tokom trajanja ugovornog odnosa. MKF LIDER može upotrijebiti sredstva osiguranja koja su ustupljena ili pribavljena u skladu sa odredbama i instrukcijama Agencije za bankarstvo FBiH.

Isplata Kredita

Član 52.

Isplata kredita je moguća samo nakon obostranog potpisivanja ugovora o kreditu. Isplata kredita će se izvršiti isključivo korisniku kredita putem banke na tekući/transakcijski račun korisnika kredita.

Korištenje Kredita

Član 53.

 

Način korištenja kredita zavisi o namjeni kredita. MKF LIDER ima pravo tokom trajanja ugovornog odnosa kontrolisati namjensko korištenje kredita, uz mogućnost otkaza istog ukoliko se utvrdi kršenje preuzetih obaveza, osobito ako to utiče ili može uticati na stepen rizika otplate kredita.

Kamatne Stope

Član 54.

 

MKF LIDER na kredite koje odobrava obračunava fiksnu nominalnu kamatnu stopu na godišnjem nivou, a ista je dostupna Korisniku u svim fazama prije zaključenja Ugovora i na samom Ugovoru o kreditu. Kamatna stopa se ističe u pregovaračkoj fazi, u okviru informacionog listova i u okviru nacrta Ugovora o kreditu, a u fazi zaključenja Ugovora na samom Ugovoru o kreditu. Obračun kamate, za cijelo vrijeme korištenja i trajanja kredita, vrši se proporcionalnom metodom, na bazi 30 dana mjesečno, 360 dana godišnje.

MKF LIDER obračunava i iskazuje efektivnu kamatnu stopu (EKS) u skladu sa Odlukom Federalne Agencije za Bankarstvo o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite (Službene novine Federacije BiH “, broj: 48/12, i 23/14).

Efektivna kamatna stopa je diskontna stopa koja izjednačava, na godišnjoj osnovi, sadašnje vrijednosti svih novčanih tokova, i predstavlja jedinstvenu cjenu kojom su obuhvaćeni kamata, naknade i toškovi koje plaća Korisnik kredita, a koji su vezani za plasman kredita. Iznos EKS je za svaki kredit naveden na otplatnom planu, a otplatni plan je sastavni dio Ugovora o kreditu i uručuje se Korisniku kredita i sudužnicima prilikom zasnivanja kreditnog odnosa. EKS je dostupna Korisniku kredita i sudužnicima u svim fazama prije zaključenja Ugovora, u informacionom listu kao i u nacrtu ugovora o kreditu.

Kamatna stopa se periodično revidira i može se prilagođavati i reflektirati promjene u troškovima, riziku, politikama i sl.

Kamatne stope mogu biti različito određene u ovisnosti od ciljeva organizacije da motivira određenu grupu klijenata odnosno da proizvod učini atraktivnijim za klijente.

Član 55.

Interkalarna kamata je dio ukupne redovne kamate koju korisnik kredita plaća finansijskoj instituciji, a specifična je kod otplate u mjesečnim anuitetima. To je kamata koja se plaća na iznos kredita za razdoblje od dana isplate kredita do dana kada se kredit stavlja u otplatu.

Tokom trajanja „grace perioda”, MKF LIDER obračunava i naplaćuje redovnu kamatu.

Član 56.

Zatezna kamata je kamata koja se naplaćuje u slučaju kašnjenja sa uplatom dospjelih obaveza.

MKF LIDER zaračunava zatezne kamate u svim slučajevima nepoštivanja ugovornih obaveza, a počev od  3 dana kašnjenja klijenta sa uplatom anuiteta.

Osim zatezne kamate MKF LIDER ima pravo tražiti plaćanje i ostalih troškova koje korisnik kredita prouzrokuje neizmirenjem obaveza u skladu sa ugovorom o kreditu.

Troškovi i Naknade

Član 57.

 

MKF LIDER u kreditnom poslovanju obračunava i naplaćuje  i troškove koji  su izravno povezani sa kreditom na osnovu uvjeta njegovog odobravanja. Visina troškova dostupna je  u poslovnicama MKF LIDER.

Iznos naknade je određeni iznos novčanih sredstava koji korisnik kredita plaća na ime troškova dokumentacije i ostalih troškova koji nastaju u kreditnom procesu.

Iznos provizije je procenat od isplaćenog iznosa kredita i određen je tako da pokrije troškove koji nastanu prilikom obrade kredita.

Naknade se naplaćuju po potrebi i nastanku usluga i u toku kreditnog ciklusa.

Provizija za obradu kredita se naplaćuje prilikom isplate kredita.

 

Član 58.

 

Korisnik snosi i ostale troškove nastale po osnovu ugovora o kreditu kao što su: troškove notarske obrade, troškove uspostavljanja instrumenata obezbjeđenja, kao i sve druge troškove koji su prouzrokovani neurednom otplatom kredita: troškovi poštarine za slanje opomena, troškove vođenja sudskog postupka, i sl.

Član 59.

 

U slučaju promjene visine i vrsta naknada u kreditnom poslovanju, MKF LIDER će izvršene izmjene i dopune učiniti dostupnim u poslovnicama MKF LIDER te na  internet stranici MKF LIDER (www.lider.ba) i to prije nego što te izmjene stupe na snagu u za to predviđenom zakonskom roku.

Otplata Kredita

Član 60.

Otplata kredita vrši se u Konvertibilnim Markama a u  skladu sa dogovorenim rokovima dospjeća definisanim otplatnim planom koji je sastavni dio ugovora o kreditu. Korisnik kredita obaveze po osnovu istog mora isključivo plaćati putem organizacija ovlaštenih za platni promet.

Obaveza po osnovu kredita se smatra izvršenom isključivo kada se pojavi na bankovnom izvodu MKF LIDER.

Kredit se smatra otplaćenim iskljucivo onda kada se izmire sve obaveze utvrđene ugovorom o kreditu, uključujući i sve troškove prouzrokovane neurednom otplatom kredita.

Kredit se smatra u kašnjenju ukoliko se uplata cijele rate ne izvrši do datuma uplate predvidenog ugovorom o kreditu.

Ranija uplata pojedinačne rate kredita, prije ugovorenog roka njenog dospijeća, ne smatra se prijevremenom otplatom kreditnih obaveza.

Član 61.

 

Korisnik kredita ima mogućnost prijevremene otplate kredita u bilo kojem trenutku, a nakon što podnese zahtjev za prijevremenu otplatu kredita i u tom slucaju otplatu kredita može vršiti isključivo na osnovu stanja duga po kreditu koje će mu u pismenoj formi dostaviti MKF LIDER. Prilikom prijevremene otplate kredita korisnik ima pravo na umanjenje ukupnih troškova kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja ugovora, i plaća naknadu za prijevremenu otplatu kredita.

Procenat naknade za prijevremenu otplatu dostupan je Korisniku u svim fazama prije zaključenja Ugovora o kreditu u okviru informacionog lista i nacrta Ugovora o kreditu. Naknada za prijevremenu otplatu kredita ugovora se i obračunava do visine troškova nastalih zbog prijevremene otplate po stopi od 1% iznosa kredita koji se  prijevremeno otplaćuje, i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz Ugovora o kreditu jednak ili duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći naknada se obračunava po stopi od 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po Ugovoru trebao biti vraćen.

Posljedice Izostalih Uplata

Član 62.

 

U slučaju da Korisnik kredita ne ispunjava preuzete ugovorne obaveze, MKF LIDER prije otkazivanja ugovora poduzima mjere naplate dospjelih neplaćenih tražbina što uključuje i slanje obavijesti i opomena i  aktiviranje ugovorenih instrumenata osiguranja.

Ukoliko Korisnik kredita ne ispuni svoje dospjele obaveze, MKF LIDER  će nakon otkaza/raskida ugovora pokrenuti postupak prinudne naplate u skladu sa propisima, u kojem slučaju Korisnik kredita snosi i troškove ovog postupka.

Član 63.

 

U slučaju nepoštivanja odredbi ugovora o kreditu, MKF LIDER može zahtijevati ispunjenje obaveze, bilo od korisnika kredita, bilo od sudužnika. Davalac kredita u slučaju neuredne otplate kredita, zadržava pravo izbora i definisanja redoslijeda aktiviranja instrumenata obezbjeđenja, uz nastojanje i praksu da je primarni fokus na likvidnim instrumentima korisnika kredita. Prije aktiviranja sredstava obezbjeđenja korisnik kredita i sudužnici ce biti pismeno upozoreni na mogućnost aktiviranja garancija. Istovremeno, korisnik kredita neopozivo ovlašćuje MKF LIDER kao davaoca kredita da može sa svih njegovih računa kod banaka, naplatiti sva svoja potraživanja prema njemu nastala na osnovu Ugovora o kreditu, bez njegovog daljeg znanja i saglasnosti, kao i obaveze obraćanja sudu.

Naplata putem instrumenata obezbjedenja se izvršava kako slijedi:

• putem ličnih garancija koje su dali korisnik kredita i sudužnici (saglasnost o zapljeni, administrativna zabrana i sl.)

• putem mjenice

• putem sudskog postupka.

Povreda odredbi Ugovora i raskid poslovnog odnosa

Član 64.

MKF LIDER ima pravo da otkaže poslovni odnos zasnovan sa Korisnikom kredita, te ima pravo da proglasi dospjelim ukupnu obavezu Korisnika prema MKF LIDER i zahtjeva povrat cjelokupne obaveze sa kamatama i drugim troškovima i prije dospijeća, u slučaju da:

 • MKF LIDER nakon zaključenja Ugovora o kreditu ustanovi da je Korisnik kredita prilikom aplikacije i odobravanja kredita dostavio lažne dokumente/isprave ili dao netačne, neistinite i nepotpune podatke, koji su bili bitni za donošenje odluke o odobrenju kredita,
 • Korisnik odobreni proizvod ne koristi za odobrene namjene, ako je namjena definisana Ugovorom o kreditu,
 • Korisnik ne dozvoljava vršenje monitoringa od strane zaposlenika MKF LIDER tokom otplate kredita,
 • Korisnik u ugovorenim rokovima ne dostavlja informacije i dokumente o promjenama vezanim za dokumentaciju na osnovu koje je vršena identifikacija i ocjena kreditne sposobnosti prilikom odobravanja kredita, kao i promjenama sjedišta, adrese, mjesta prebivališta.
 • Korisnik kasni sa ispunjenjem dospjelih obaveza,
 • Korisnik je u postupku stečaja ili likvidacije,
 • Korisnik postane prijeteći insolventan ili njegov poslovni i transakcioni računi budu blokirani,
 • Korisnik na zahtjev MKF LIDER ne dostavi nove instrumente obezbjeđenja, nakon što su prethodni iskorišteni prilikom pokušaja prinudne naplate,
 • Korisnik izloži MKF LIDER reputacionom riziku, zloupotrebom korištenja proizvoda/usluga MKF LIDER u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma,
 • Korisnik bude pravosnažno osuđen za krivično djelo prevare, korupcije, organizovanog kriminala,
 • Ako bilo kakva presuda, odluka, nalog za zapljenu ili izvršenje bude donešen ili izvršen nad bilo kojim sredstvima Korisnika ili ako bilo koja sredstva koja su data na ime obezbjeđenja budu opterećena na drugi način,
 • U svim drugim opravdanim slučajevima u kojima MKF LIDER procjenjuje da je naplata potraživanja fondacije neizvjesna.

Član 65.

Kada se dogodi slučaj povrede Ugovora, MKF LIDER ima diskreciono pravo da objavi povredu Ugovora od strane Korisnika i aktivira instrumente obezbjeđenja, kao i da jednostrano raskine/ otkaže Ugovor.

Na dan raskida/otkaza Ugovora cjelokupan iznos kredita na način određen Ugovorom automatski dospjeva za naplatu zajedno sa pripadajućim kamatama i ostalim potraživanjima.

U slučaju raskida/otkaza Ugovora, MKF LIDER može po sopstvenoj ocjeni, a radi potpunog namirenja svojih potraživanja po Ugovoru, realizovati svaki i/ili sve dostavljene instrumente obezbjeđenja, a u skladu sa politikama i procedurama, te propisima Agencije za bankarstvo FBiH.

Član 66.

U slučaju raskida/otkaza Ugovora MKF LIDER pisanim putem, preporučenom pošiljkom sa povratnicom, obavještava Korisnika kredita i Sudužnike o raskidu Ugovora, odnosno ukupnom dospjeću kredita dostavljanjem pisanog obavještenja na adresu klijenta, koja je navedena u Ugovoru o kreditu, odnosno na adresu o kojoj je Korisnik naknadno obavjestio MKF LIDER. Ugovor će se smatrati raskinutim /otkazanim i ukoliko Korisnik nije primio obavještenje o raskidu/otkazu zato što je promjenio adresu, a o promjeni iste nije blagovremeno obavjestio MKF LIDER.

Otkazni rok je minimum 15 dana računajući od dana proglašenja raskida/otkaza Korisniku pismenim putem. Korisnik je obavezan da do isteka otkaznog roka izmiri cjelokupno potraživanje.

9. Rješavanje Prigovora i Sporova

Član 67.

Korisnik kredita  može uputiti prigovor MKF LIDER koji se tiče bilo kojeg pitanja oko otplate kredita, usmeno ili pismeno. MKF LIDER ima uspostavljen sistem obrađivanja prigovora korisnika kredita  koji podrazumijeva određena načela, rokove, zahtjeve, kompetenciju i odgovornost za efikasno obrađivanje i rješavanje prigovora klijenata. Procedura za rješavanje prigovora je detaljno objašnjena pod Pravo Klijenta/Sudužnika na Prigovor (članovi 26-39 ovog dokumenta).

Član 68.

Sporove nastale iz poslovnih odnosa MKF LIDER i Korisnika kredita rješavaju sporazumno, ukoliko ne postignu sporazum, spor će rješavati pred nadležnim sudom u sjedištu filijale MKF LIDER.

Nezavisno od odredbe iz prethodnog stava MKF LIDER ima pravo na zaštitu svojih prava zahtijevati kod svakog stvarno nadležnog suda u mjestu sjedišta, odnosno prebivališta korisnika kredita.

10. Obavještavanje i Komunikacija

Član 69.

MKF LIDER će na ugovoreni način, obavijestiti korisnika kredita, odnosno učiniti mu dostupnim podatke o stanju duga po kreditu, u skladu sa ugovorom o kreditu i zakonskim propisima. Također, korisnik kredita ima pravo da najmanje jednom godišnje, uz pismeni zahtjev i bez naknade dobije od kreditora pisani izvod o stanju njegovog  kreditnog zaduženja, uključujući podatke o iznosu otplaćene glavnice i kamate kao i o iznosu preostalog duga, čija sadržina ce biti usklađena sa zakonskim propisima.

Ostale obavijesti vezane uz određni ugovorni odnos MKF LIDER dostavlja u obliku, razdobljima i na način koji je najpogodniji svrsi obavijesti, a u skladu sa ugovorom zaključenim s korisnikom kredita i zakonskim propisima.

Redovne i druge obavijesti za koje je ugovoreno dostavljanje pisanim putem, smatraju se uredno otpremljenim ako su upućene na posljednju evidentiranu adresu korisnika kredita/sudužnika. Ako je korisnik kredita/sudužnik promijenio adresu, a istu nije prijavio MKF LIDER u skladu sa ugovorom ili izbjegava zaprimiti obavijest, pa se stoga dostava ne može izvršiti, obavijest se arhivira u kreditni dosije za tog Korisnika kod MKF LIDER danom izdavanja i sa dokazom o slanju i smatra se uredno otpremljenom.

Član 70.

MKF LIDER sa podnosiocima zahtjeva za kredit, korisnicima kredita i licima koja garantuju za njegovu otplatu komunicira putem telefona, pismenim putem i ličnim kontaktom.

11. Završne Odredbe

Član 71.

 

MKF LIDER može izmjeniti i dopuniti Opšte uslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i interesima fondacije. Izmjene i dopune Opštih uslova vršit će se po proceduri njihovog donošenja.

Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Opštim uslovima primjenjivat će se zakonski propisi.  U slučaju da neke od odredbi ovih uslova nakon njihovog donošenja dođu u nesklad sa zakonskim i drugim propisima, primjenjivat  će se ti propisi sve do izmjene i/ili dopune ovih uslova. MKF LIDER zadržava pravo izmjene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa zakonskim propisima i vlastitom poslovnom politikom.

Član 72.

Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja, na koji datum će biti objavljeni na internet stranici MKF LIDER i stavljeni na uvid u poslovnim prostorima.

U Sarajevu, 23.10. 2014.god.                                                                                                                                         DIREKTOR:Džavid Sejfović