Posebne mjere za olakšanje u otplati kredita – detaljna pojašnjenja i upute

Prije nego razmislite o podnošenju zahtjeva za odobravanje posebnih mjera za olakšanje u otplati kredita, potrebno je da se informišete o uslovima i karakteristikama svake od ponuđenih mjera.

Posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja obaveza, restrukturiranja obaveza ili druge olakšice koje će se odobravati s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID – 19 na finansijsku situaciju klijenata.

U nastavku su detaljno opisane i konkretnim primjerima prikazane privremene mjere podrške I olakšica koje MKF LIDER nudi svojim klijentima koji su pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“.

MKF LIDER je pripremio sljedeće mjere podrške ugroženim klijentima:

MORATORIJ KREDITA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši moratorij i koja se obračunava na ostatak duga glavnice prije početka moratorija)

REPROGRAM KREDITA SA ILI BEZ GRACE PERIODA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši reprogram)

REFINANSIRANJE KREDITA SA ILI BEZ GRACE PERIODA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši refinansiranje).

ODOBRAVANJE DODATNOG IZNOSA izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću pod posebnim i povoljnim uslovima

KOMBINACIJA gore navedenih posebnih mjera

MKF Lider - Rješenja za COVID-19

MORATORIJ

Moratorij predstavlja odgodu plaćanja obaveza po kreditu na određeno vrijeme, odnosno podrazumijeva dogovoreni period u kojem je dopuštena odgoda plaćanja rate kredita. Njegova svrha je da se klijentu omogući predah za rješavanje teškoća sa otplatom kredita u doba teških ekonomskih poremećaja, a ujedno omogućava klijentu da ostane kući i ne rizikuje potencijalnu infekciju zarazom.

Moratorij se može ugovoriti na period od 1 i više mjeseci.

Tokom perioda moratorija obračunava se redovna kamata, ali se ista ne potražuje od klijenta u tom periodu, a rok otplate kredita se produžava za broj mjeseci moratorija. Kao jednu od posebnih olakšica, MKF LIDER će za sve klijente koji se kvalifikuju za moratorij odobriti isti sa popustom na obračun redovne kamate tokom perioda moratorija od 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši moratorij i koja se obračunava na ostatak duga glavnice prije početka moratorija.

U periodu moratorija MKF LIDER neće obračunavati i naplaćivati zateznu kamatu, niti bilo kakve druge naknade.

Nakon što se završi period trajanja moratorija, klijent ostaje u obavezi da plati obračunatu kamatu koja je nastala tokom perioda moratorija u skladu sa ponuđenim opcijama.Kao posebnu pogodnost, svim klijentima koji se kvalifikuju za mjeru moratorija, MKF LIDER će omogućiti opciju da kamata obračunata tokom perioda moratorija dospijeva u posljednjem mjesecu moratorija i to je jedino dospjeće/potraživanje od klijenta u tom mjesecu. Ukoliko je iznos kamate obračunate za period moratorija isuviše visok za klijenta da plati u posljednjem mjesecu moratorija, klijentu se može odobriti plaćanje obračunate kamate u posljednja dva ili više mjeseci moratorija kao još jedna od dodatnih pogodnosti.

Nakon plaćanja kamate obračunate za period moratorija, klijent nastavlja otplatu mikrokredita prema prvobitnom otplatnom planu iz ugovora o mikrokreditu, što znači da vrši otplatu rata mikrokredita u identičnom iznosu iz ugovora o mikrokreditu tj. kako je ranije vršio otplatu rata mikrokredita. Pogledajte primjer moratorija ovdje.

REPROGRAM KREDITA

Reprogram kredita je postupak izmjena ugovorenih uslova otplate gdje se mijenja otplatni plan na način da se produžava otplatni rok, a mjesečna rata se umanjuje u odnosu na visinu rate koja je definisana otplatnim planom na inicijalnom mikrokreditu.

Klijenti koji su samo djelimično ugroženi epidemijom COVID-19, tj. čiji je gotovinski tok u manjoj mjeri ugrožen i imaju mogućnost nastaviti plaćanje kredita u iznosu manjem od ugovorenog mjesečnog anuiteta, mogu tražiti da im se odobri reprogram kredita u MKF LIDER sa ili bez grace perioda u maksimalnom trajanju od 6 mjeseci.

Kamatna stopa u slučaju reprograma će biti umanjena za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši reprogram. Klasični reprogram podrazumijeva da se rok otplate kredita produžava sa ciljem umanjenja iznosa mjesečnih anuiteta u skladu sa klijentovim mogućnostima, a koje je klijent u obavezi plaćati u skladu sa novim otplatnim planom.

U slučaju reprograma sa grace periodom, klijent je iskazao potrebu da mu se u odobri grace period tokom kojeg će plaćati samo kamatu (umanjenu za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši reprogram), dok će nakon isteka grace perioda nastaviti plaćanje mjesečnih anuiteta u skladu sa novim otplatnim planom. Pogledajte primjer reprograma kredita ovdje.

REFINANSIRANJE KREDITA

Refinansiranje kredita podrazumijeva zatvaranje ostatka duga po trenutnom kreditu sa novim kreditom u MKF LIDER uz mogućnost da se istovremeno odobre dodatna novčana sredstva klijentu. Kamatna stopa za novi kredit će biti umanjena za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši refinansiranje. Za novi kredit MKF LIDER neće naplaćivati bilo kakve dodatne troškove i naknade.

Novi kredit (u zavisnosti od proizvoda i procjene) može uključivati grace period.

Odobravanje dodatne izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću
Za ugrožene klijente kojima su za nastavak obavljanja poslovne aktivnosti potrebna dodatna sredstva za prevazilaženje trenutnih poteškoća sa likvidnošću, MKF LIDER može odobriti dodatna sredstva u formi kratkoročnih kredita za likvidnost pod povoljnim uslovima.

KOMBINACIJA MJERA

Kombinacija mjera podrazumijeva mogućnost da se klijentu kojem se inicijalno odobri moratorij na otplatu kredita, po isteku moratorija na njegov/njen zahtjev i u skladu sa procjenom i preporukom kreditnog osoblja može odobriti reprogram ili refinansiranje pod posebnim uslovima i kriterijima.

Kombinacija mjera takođe podrazumjeva mogućnost da se klijentima koji obavljaju neki oblik poslovne djelatnosti i kojima je inicijalno odobren moratorij, paralelno sa moratorijem (ili nakon isteka istog) mogu odobriti dodatna sredstva u formi kredita za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću.

Prije odobrenja posebnih mjera, MKF LIDER je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti prihvat ponude ako istu prihvataju.

Da bi se provela bilo koja od navedenih mjera uradio moratorij potrebno je da klijent popuni i podnese Elektronski obrazac upita/zahtjeva za odobrenje posebnih mjera u otplati kredita za ublažavanje posljedica pandemije COVID – 19.

Nakon što klijent podnese upit/zahtjev za odobrenje posebnih mjera u otplati kredita za ublažavanje posljedica pandemije COVID – 19 , MKF LIDER će klijentu dostaviti Ponudu za odobrenu posebnu mjeru. Prihvatanjem ove Ponude, klijent je saglasan da se provede posebna mjera u otplati kredita. Ukoliko MKF LIDER procijeni da fizičko lice neće biti u mogućnosti dati odgovor na ponudu radi tehničkih ili drugih prepreka, MKF LIDER može aktivirati posebnu mjeru uz obavezu naknadnog informisanja istog i dokumentovanja razloga za takvo postupanje.

Prihvatanje ponude za realizaciju jedne (ili kombinacije) od posebnih mjera smatrat će se izjavom volje klijenta za zaključenje novih uslova finansiranja, koja u vanrednim okolnostima izazvanim pojavom „COVID-19“može privremeno, do sticanja uslova za pribavljanje originalnog dokumenta, biti prihvaćena u elektronskoj formi.

Upit/zahtjev za odobrenje posebne mjere za olakšanje u otplati kredita može se podnijeti:

Putem elektronske pošte

Putem web stranice (elektronski zahtjev, upit putem online komunikacije sa web stranice)

Putem poruke preko društvenih mreža MKF LIDER (facebook, instagram, itd.)

Putem SMS poruke – telefonski broj Vašeg Savjetnika za klijente

Putem viber poruke – viber broj Vašeg Savjetnika za klijente

Putem poruke preko VIBER bota (LIDER)

Lično

Klijentima se nudi način dostave Zahtjeva koji im u ovim vanrednim okolnostima najviše odgovora.

Ukoliko klijent ne podnosi Elektronski obrazac za upit/zahtjev za odobrenje posebnih mjera, nego bira da Zahtjev za moratorij ili Zahtjev za reprogam kredita, pošalje na Viber ili Messenger potrebno je da isti isprinta, popuni i slika, te dostavi sliku Zahtjeva Savjetniku za klijente iz najbližeg ureda. Ukoliko klijent nema mogućnost da isprinta zahtjev, isti klijent može napisati rukom na običnom papiru, voditi se tekstom zahtjeva sa web stranice, uslikati i poslati putem jednog od ponuđenih načina (Viber, Messenger, e-mail).

U slučaju kada pored klijenta imaju i drugi učesnici po kreditu, isti moraju prihvatiti ponudu za odobrenje privremene mjere na način koji je propisan za klijenta.
Svakom vašem upitu/zahtjevu, pristupit ćemo, kao i uvijek, sa posebnom pažnjom, te ćemo Vas obavijestiti o odobrenoj mjeri ili kombinaciji mjera za koje vjerujemo da će Vam na najadekvatniji način omogućiti prevazilaženje trenutnih vanrednih okolnosti.

Ukoliko prilikom komunikacije sa klijentom isti iskaže interes za jednu (ili kombinaciju) od privremenih mjera, kreditno osoblje MKF LIDER će od klijenta prikupiti sve potrebne informacije telefonskim ili elektronskim putem.

Ukoliko je moguće, od klijenta će se elektronskim putem pribaviti potrebna dokumentacija koja dokazuje da se klijent kvalifikuje za jednu (ili kombinaciju) posebnih mjera ukoliko ista postoji, kao i ostala dokumentacija potrebna za odobrenje posebnih mjera.

Dokazi da se klijent kvalifikuje za neku od privremenih mjera mogu biti već postojeći dokumenti u kreditnom fajlu klijenta koji potvrđuju da klijent ili član domaćinstva obavlja djelatnost kojoj je uslijed preporuka/naredbi nadležnih organa rad ograničen ili zabranjen, odnosno zabranjeno kretanje skupini stanovništva kojoj pripada klijent ili drugi dokazi koji potvrđuju da su se klijentova primanja ili primanja drugih članova domaćinstva umanjila u mjeri da se klijent može kvalifikovati za neku od posebnih mjera (rješenja i potvrde o smanjenju plata i naknada, odluke o otkazu, raskidu ugovora o radu, i interni dokumenti definisani u MKF LIDER.

Na osnovu prikupljenih informacija, kreditno osoblje priprema formu službene zabilješke koja sadrži i prijedlog kreditnog osoblja, za odobravanje jedne (ili kombinacije) posebnih mjera, koji uz kreditnu analizu i svu potrebnu dokumentaciju uključujući i jedan ili više dokaza o komunikaciji sa klijentom dostavlja Odboru za rizike MKF LIDER koji donosi odluku o odobravanju predložene privremene mjere za klijenta.

Nakon donošenja konačne odluke o odobravanju privremene mjere, Kreditno osoblje obavještava klijenta/sudužnika o odobrenju mjere u skladu sa prethodno poslanom ponudom i informiše ga o dospijeću prve uplate, te podsjeća na obavezu potpisa aneksa (ili ugovora) i otplatnog plana od strane svih učesnika u kreditu po okončanju mjera vanrednog stanja u FBiH.

Obrazac upita za odobrenje posebnih mjera u otplati kredita za ublažavanje posljedica pandemije COVID – 19 se može popuniti i poslati putem COVID – 19 online obrazac.

Za sva pitanja na raspolaganju Savjetnici za klijente na telefonskim brojevima u uredima MKF LIDER.