Posebne privremene mjere za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID – 19” – detaljna pojašnjenja i upute

Prije nego pristupite podnošenju zahtjeva za odobravanje posebnih privremenih mjera, potrebno je da se informišete o procedurama, uslovima i karakteristikama ponuđenih mjera.

MKF LIDER će klijentima čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu obaveza značajno smanjeni kao posljedica utjecaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema MKF LIDER, u zavisnosti od analize svakog pojedinačnog kredita, ponuditi jednu od sljedećih mjera:

  1. Moratorij, odnosno zastoj u otplati obaveza, a najduže 6 mjeseci;
  2. Klasični reprogram i reprogram kredita uz grace period od maksimalno 12 mjeseci;
  3. Refinansiranje kredita uz mogućnost (na osnovu iskazanih potreba klijenta i analize) odobravanja dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću, također sa ili bez grace perioda;
  4. Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću;
  5. Kombinaciju ovih mjera.
  6. Druge mjere koje u cilju olakšanja servisiranja obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta a koje Fondacija može nuditi klijentima u zavisnosti od tekuće situacije i potrebe klijenata.

Posebne mjere iz ovog člana mogu da uključe i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške Fondacije fizičkim i pravnim licima koji su korisnici kredita, u zavisnosti od situacije i potreba klijenata.

Zahtjevi za primjenu posebnih privremenih mjera mogu se podnositi do 31.12.2020. godine.

Za kvalifikovanje za jednu ili više od gore navedenih mjera, klijenti Fondacije moraju obezbijediti odgovarajuće dokaze ili informacije da je njihova kreditna sposobnost ili kreditna sposobnost člana domaćinstva pogoršana, odnosno da su im izvori za otplatu kredita smanjeni, ili da su ugroženi na drugi način (zaraza, izolacija itd.) uzrokovano epidemijom virusnog oboljenja “COVID-19”.

MKF LIDER će definisati primjeren modalitet koji sadrži posebne mjere koje će omogućiti klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju obaveze prema MKF LIDER.

MKF LIDER će definisati modalitet za svakog pojedinačnog klijenta. Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju više posebnih mjera, na osnovu pojedinačne kreditne analize, za koje je MKF LIDER  procijenila da će odobrene mjere omogućiti klijentu da u narednom periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema Fondaciji.

Ukoliko modalitet sadrži kombinaciju posebnih mjera, MKF LIDER odobrava posebne mjere na period od najduže 12 mjeseci.

U periodu trajanja posebnih mjera odobrenih na osnovu ove odluke ne uračunava se period eventualno ranije odobrenih posebnih mjera u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama koje koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ („Službene novine FBiH“, br. 22/20).

Prilikom definisanja modaliteta za pravna lica koja imaju izloženosti u bankama i drugim nedepozitnim finansijskim institucijama, MKF LIDER će pokušati usaglasiti djelovanja sa bankama i drugim nedepozitnim finansijskim institucijama u pronalaženju zajedničkog modaliteta za naknadno prilagođavanje realnih mogućnosti otplate obaveza.

Sve posebne privremene mjere regulisat će se (u zavisnosti od mjere) u formi aneksa na postojeći ugovor o kreditu ili sklapanjem novog ugovora o kreditu.

U okviru primjene posebnih mjera, efektivna kamatna stopa (EKS) za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definisana postojećim ugovorom o kreditu.

Prilikom ugovaranja posebnih mjera, MKF LIDER ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti.

U toku trajanja moratorija, MKF LIDER ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja.

Za promjene prvobitno ugovorenih uslova kredita MKF LIDER je u obavezi obezbijediti pismenu saglasnost svih ugovornih strana u kreditnom poslu.

U nastavku su detaljno opisane i konkretnim primjerima prikazane posebne privremene mjere koje MKF LIDER nudi ugroženim klijentima koji su pogođeni okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“.

MKF LIDER je za ugrožene klijente pripremio sljedeće posebne mjere:

MORATORIJ KREDITA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši moratorij i koja se obračunava na ostatak duga glavnice prije početka moratorija, najduže 6 mjeseci)

KLASIČNI REPROGRAM I REPROGRAM KREDITA UZ GRACE PERIOD (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši reprogram, maksimalno 12 mjeseci)

REFINANSIRANJE KREDITA SA ILI BEZ GRACE PERIODA (uz umanjene kamate za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši refinansiranje).

ODOBRAVANJE DODATNOG IZNOSA izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću

KOMBINACIJA gore navedenih posebnih mjera

MKF Lider - Rješenja za COVID-19

MORATORIJ

Moratorij odnosno zastoj u otplati obaveza predstavlja odgodu plaćanja obaveza nastalih po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate po ugovoru o kreditu, naknade, kao i ostalih pratećih troškova po ugovoru o kreditu, na određeno vrijeme rok otplate kredita se produžava za broj mjeseci moratorija. Njegova svrha je da se dužniku omogući zastoj u otplati obaveza u cilju ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih “COVID-19”. Za razliku od „grace perioda“, tokom perioda moratorija finansijska institucija obračunava kamatu za period moratorija, ali se ista ne potražuje od klijenta u tom periodu, a rok otplate kredita se produžava za broj mjeseci moratorija.

Moratorij kao jedna od posebnih mjera u okviru modaliteta može se ugovarati u maksimalnom trajanju do 6 mjeseci, a rok otplate kredita se produžava za period moratorija.

Tokom perioda moratorija, MKF LIDER obračunava ali ne potražuje kamatu koja će biti umanjena za 25%  u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši moratoriji  koja se obračunava na ostatak duga glavnice prije početka moratorija.

Za ugovaranje moratorija o kreditu, MKF LIDER neće obračunavati ni naplaćivati bilo koje druge naknade i troškove. U toku trajanja moratorija, MKF LIDER ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja.

Otplata kredita kao i sva prava i obaveze po osnovu moratorija regulišu se zaključivanjem aneksa na postojeći ugovor o kreditu.

U skladu sa stepenom ugroženosti klijenta,  kapacitetom za plaćanje, te na osnovu detaljne procjene Kreditnog osoblja, MKF LIDER će ovakvim klijentima ponuditi opciju za moratorij na otplatu kredita koji podrazumijeva da kamata obračunata tokom perioda moratorija dospijeva u posljednjem mjesecu moratorija (ili u posljednja dva ili više mjeseci moratorija) i to je jedino dospijeće/potraživanje od klijenta u tom mjesecu (mjesecima).

Ova opcija moratorija osigurava najprikladniji model da Fondacija u skladu sa svojim trenutnim mogućnostima  izađe u susret svojim klijentima u smislu održivosti poslovnog modela i urednog servisiranja obaveza a prvenstveno vodeći  računa da klijent nakon perioda važenja moratorija ne bude opterećen značajnim povećanjem mjesečnih obaveza.

Opcija moratorija koji MKF LIDER nudi svojim klijentima podrazumijeva da ukoliko se klijent obrati MKF LIDER sa zahtjevom za odgodu plaćanja rata kredita za period od 3 mjeseca u obliku moratorija, taj moratorij mora iznositi 4 mjeseca jer klijent želi da u zadnjem mjesecu plati obračunatu kamatu za period moratorija.

Pogledajte primjer moratorija ovdje.

Ukoliko je iznos kamate obračunate za period moratorija isuviše visok za klijenta da plati u posljednjem mjesecu moratorija, klijentu se može odobriti plaćanje obračunate kamate u posljednja dva ili više mjeseci moratorija. Međutim ova mogućnost podrazumijeva da se za svaki mjesec na koji se raspodjeli uplata obračunate kamate, i period moratorija mora produžiti za toliki broj mjeseci. Ukoliko se desi ovakav slučaj, Kreditno osoblje će klijentu dati detaljna pojašnjenja vezano za procedure u ovim specifičnim uslovima.

REPROGRAM KREDITA

Klasični reprogram i reprogram kredita uz grace period od maksimalno 12 mjeseci

Klijenti koji su samo djelimično ugroženi epidemijom COVID-19, tj. čiji je gotovinski tok u manjoj mjeri ugrožen imaju mogućnost nastaviti plaćanje kredita u iznosu manjem od ugovorenog mjesečnog anuiteta, imaju opciju tražiti da im se odobri reprogram kredita u MKF LIDER sa ili bez grace perioda u maksimalnom trajanju od 12 mjeseci. Kamatna stopa u slučaju reprograma će biti umanjena za 25%  u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši reprogram.  Klasični reprogram podrazumijeva da se rok otplate kredita produžava sa ciljem umanjenja iznosa mjesečnih anuiteta u skladu sa klijentovim mogućnostima, a koje je klijent u obavezi plaćati u skladu sa novim otplatnim planom.

Pogledajte primjer reprograma kredita ovdje.

U slučaju reprograma sa  grace periodom, klijent je izrazio želju da mu se u odobri grace period tokom kojeg će plaćati samo kamatu , dok će nakon isteka grace perioda nastaviti plaćanje mjesečnih anuiteta u visini rata kao i prije grace perioda.

REFINANSIRANJE KREDITA

Refinansiranje kredita podrazumijeva zatvaranje ostatka duga po trenutnom kreditu sa novim kreditom u MKF LIDER uz mogućnost da se istovremeno odobre dodatna novčana sredstva klijentu. Kamatna stopa za novi kredit će biti umanjena za 25% u odnosu na stopu ugovorene redovne kamatne stope na kreditu za koji se vrši refinansiranje. Za novi kredit MKF LIDER neće naplaćivati bilo kakve dodatne troškove i naknade.

Novi kredit (u zavisnosti od proizvoda i procjene) može uključivati grace period.

Odobravanje dodatne izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću
Za ugrožene klijente kojima su za nastavak obavljanja poslovne aktivnosti potrebna dodatna sredstva za prevazilaženje trenutnih poteškoća sa likvidnošću, MKF LIDER može odobriti dodatna sredstva u formi kratkoročnih kredita za likvidnost pod povoljnim uslovima.

KOMBINACIJA MJERA

Kombinacija mjera podrazumijeva mogućnost da se klijentu kojem se inicijalno odobri moratorij na otplatu kredita, po isteku moratorija na njegov/njen zahtjev i u skladu sa procjenom i preporukom Kreditnog osoblja može odobriti jedna od posebnih privremenih mjera ili kombinacija nekih od tih mjera.

Kombinacija mjera takođe podrazumijeva mogućnost da se klijentima koji obavljaju neki oblik poslovne djelatnosti i kojima je inicijalno odobren moratorij, paralelno sa moratorijem (ili nakon isteka istog) mogu odobriti dodatna sredstva u formi kredita za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću.

Ukoliko se klijentu inicijalno odobri moratorij na otplatu kredita, te se nakon isteka tog perioda klijent obrati MKF LIDER za posebnu mjeru klasičnog reprograma ili reprograma sa grace periodom, prije odobrenja privremene mjere klasičnog reprograma ili reprograma sa grace periodom klijent je dužan platiti kamatu obračunatu za period moratorija kako bi se izbjegao obračun kamate na kamatu.

Prije odobrenja posebnih mjera, MKF LIDER je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni podnijeti pismeni zahtjev za odobrenje posebne mjere.

Pored objave svih detalja i uslova oko realizacije posebnih mjera na službenoj stranici MKF LIDER, Kreditno osoblje će tokom komunikacije sa klijentima Fondacije sa ciljem procjene uticaja epidemije COVID-19 na kreditni portfolio MKF LIDER, pojasniti sve detalje oko posebnih mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica koje nudi MKF LIDER.

Za realizaciju jedne (ili kombinacije) od posebnih mjera putem podnesenog zahtjeva, smatrat će se izjavom volje klijenta za zaključenje novih uslova finansiranja.

Da bi se provela bilo koja od navedenih mjera ili uradio moratorij potrebno je da klijent popuni i podnese pisani zahtjev direktno u jednom od ureda ili putem web stranice fondacije popuni  Elektronski obrazac upita/zahtjeva za odobrenje posebnih mjera u otplati kredita za ublažavanje posljedica pandemije COVID – 19.

Nakon što klijent podnese pisani zahtjev ili popuni elektronski obrazac upit/zahtjev za odobrenje posebnih privremenih mjera za opravak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID – 19”, MKF LIDER će putem svog Kreditnog osoblja prikupiti sve informacije i dogovoriti sastanak sa klijentom u skladu sa propisanim mjerama nadležnih organa i instrukcijama upućenih od strane regulatora.

Potpis zahtjeva za realizaciju jedne (ili kombinacije) od posebnih mjera smatrat će se izjavom volje klijenta za zaključenje novih uslova finansiranja u vanrednim okolnostima izazvanim pojavom „COVID-19“.

Upit/zahtjev za odobrenje posebne privremene mjere može se podnijeti:

Putem elektronske pošte

Putem web stranice (elektronski zahtjev, upit putem online komunikacije sa web stranice)

Putem poruke preko društvenih mreža MKF LIDER (facebook, instagram, itd.)

Putem SMS poruke – telefonski broj Vašeg Savjetnika za klijente

Putem viber poruke – viber broj Vašeg Savjetnika za klijente

Putem poruke preko VIBER bota (LIDER)

Lično

Svakom Vašem upitu/zahtjevu, pristupit ćemo, kao i uvijek, sa posebnom pažnjom, te ćemo Vas obavijestiti o odobrenoj mjeri ili kombinaciji mjera za koje vjerujemo da će Vam na najadekvatniji način omogućiti prevazilaženje trenutnih vanrednih okolnosti.

Dokazi da se klijent kvalifikuje za neku od privremenih mjera (ili kombinaciju mjera) mogu biti već postojeći dokumenti u kreditnom fajlu klijenta koji potvrđuju da klijent ili član domaćinstva obavlja djelatnost kojoj je uslijed preporuka/naredbi nadležnih organa rad ograničen ili zabranjen, odnosno zabranjeno kretanje skupini stanovništva kojoj pripada klijent ili drugi dokazi  koji potvrđuju da su se klijentova primanja ili primanja drugih članova domaćinstva umanjila u mjeri da se klijent može kvalifikovati za neku od posebnih mjera (rješenja i potvrde o smanjenju plata i naknada, odluke o otkazu, raskidu ugovora o radu, i interni dokumenti definisani u MKF LIDER.

Na osnovu prikupljenih informacija i dokumentacije, Kreditno osoblje priprema formu službene zabilješke koja sadrži i prijedlog Kreditnog osoblja za odobravanje jedne (ili kombinacije) posebnih mjera, koji uz kreditnu analizu i svu potrebnu dokumentaciju, dostavlja Odboru za rizike MKF LIDER koji donosi odluku o odobravanju predložene privremene mjere za klijenta.

Nakon donošenja konačne odluke o odobravanju privremene mjere, Kreditno osoblje obavještava klijenta/sudužnika o odobrenju mjere u skladu sa prethodno podnesenim zahtjevom, te dogovara obavezu potpisa aneksa (ili ugovora) i otplatnog plana od strane svih učesnika u kreditu.

Obrazac upita za odobrenje posebnih privremenih mjera za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID – 19 se može popuniti i poslati putem COVID – 19 online obrazac.

Za sva pitanja na raspolaganju Savjetnici za klijente na telefonskim brojevima u uredima MKF LIDER.